កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

M CD 1-20

M PRODUCTION VOL 22 បើសិនជាអាចឈប់ Call មកអូន

Date released : 08-10-2010
File Type : MP3
Bitrate : 192kbps
Sample Rate : 44100Hz
Channel : Stereoចំណងជើង៖
០១ - ដុនដាប ( អាន​ វិសាល )
០២ - សំលាប់បងហើយតាមគេចុះ ( អាន វិសាល )
០៣ - អូនជាអ្នកខុស ( សុខ ស៊ីឡាលីន )
០៤ - អរគុណគ្រប់យ៉ាង ( ZONO )
០៥ - លួចស្រលាញ់សង្សារគេ ( នីកូ )
០៦ - ចាំអូនយកបេះដូងបានមកវិញ ( តាក់ម៉ា )
០៧ - Oh! My Friend ( វិសាល - ZONO )
០៨ - បញ្ជៀសចិត្ត ( សុខ ស៊ីឡាលីន )
០៩ - គេទើបស្រលាញ់ អូនទើបខូចចិត្ត ( ស៊ឹម ថៃណា )
១០ - បើសិនជាអាចឈប់ Call មកអូន ( សូលីកា )
១១ - ចំណាយពេលតាមចិត្តបង ( សុខ ស៊ីឡាលីន )

TRACKLISTS:
01 - Don Darb ( Arn Visal )
02 - Somlab bong heuy tam ke chos ( Arn Visal )
03 - Oun chea neak khos ( Sok Syla Lin )
04 - Orkun krob yang ( Zono )
05 - Louch sr lanh songsa ke ( Niko )
06 - Cham oun yok besdong barn mok vinh ( Takma )
07 - Oh! My Friend ( Visal - Zono )
08 - Banh cheas chit ( Sok Syla Lin )
09 - Ke terb sr lanh oun terb khoch chit ( Sim Thaina )
10 - Ber sen chea ach chhob call mok oun ( Solika )
11 - Chomnay pel tam chit bong ( Sok Syla Lin )
Download Full Album

ផលិតកម្ម អឹម វ៉ុល ២១

ចំណងជើង៖
០១ - បងជាអ្នកធ្វើអោយអូនអស់ចិត្ត ( ZONO - តាក់ម៉ា )
០២ - ទឹកភ្នែកហូរមិនបានត្រៀម ( ZONO )
០៣ - ទើបតែស្រលាញ់ម្តេចអូនឆាប់បែកម៉្លេះ? ( គូម៉ា )
០៤ - ហេតុអ្វីមិនប្រាប់ការពិត ( អានីតា )
០៥ - ឈឺចាប់គឺមនុស្សស្រីដូចគ្នា ( អានីតា )
០៦ - ធាតុពិត ( នីកូ )
០៧ - ស្រលាញ់គ្នាម្តងទៀតបានទេ? ( នីកូ )
០៨ - ហួសពេលដែលបងត្រូវប្រើពាក្យថាស្តាយ ( នីកូ )
០៩ - បេះដូងបងនៅឯណា? ( ស៊ឹម ថៃណា )
១០ - រយហេតុផល ( ស៊ឹម ថៃណា )
១១ - ស្មោះប៉ុណ្ណាទើបស្មើនឹងសង្សារចាស់អូន ( គូម៉ា )
01 - Bong chea neak tver oy oun os chit ( ZONO - Takma )
02 - Teok pnek ho min barn tream ( ZONO )
03 - Terb te sr lanh knea het avey oun chab bek mles ( Koma )
04 - Het avey min prab kar pit ( Anita )
05 - Chheu chab keu mnus srey doch knea ( Anita )
06 - Theat pit ( Niko )
07 - Sr lanh knea mdong teat barn te ( Niko )
08 - Hous pel del bong trov ber peak tha sday ( Niko )
09 - Besdong bong nov eh na ( Sim Thaina )
10 - Roy hetphol ( Sim Thaina )
11 - Smos ponna terb smer neong songsa chas oun ( Koma )
Download

M CD vol. 20

01-Youm Brab Nak Na Ber Yerng Sorlang Knare Tear Pi Naek
02-hbort Jet Tare Khbot Snaeh Jess Tare Snaeh
03-Youm Thaing Niss Trov Youm Ouss Oss
04-Ber Sin Yerng Min Ban Kare
05. Girl In The Mirror 05-Girl In The Mirror06-Sorlang Bong Oun Jer Jab
07-Youm Joum Mim PraKot Tha Kouch Jet
08-Joung Jer Jab Joum Noss Oun
09-Orn Jet Nirk Oun Rus Nirk Ke
10-Min Kouch Jet
Download


M CD vol. 19

01. Mono shaj jet tana kbrot
02. Som bhaj jhab best dong chout
03. Borng khom chet brek
04. Sonoya jhear pheark ouy own shorb chet
05. Phorb min trov
06. Cher chab pi nak
07. Bheark khnear kompog sorluch
08. Het arevie yerng bheark khnear
09. Merl sral
10. Klach own prab tha bheark khnear modong teart
download

M CD vol. 18

1 rok os pro tas chong kran gas
2 nak srae nak kroung klem douch knea
3 chou cham chou kae
4 koun pro sa kmeng
5 chong ban mei mai sdok
6 long snae krom mom beung kun saen
7 dong kaov srok srae
8 pdey bey chkout pdey
9 chong la bey douch daram em
10 tam chorn torn kaeng
11 choun por chnam tmey
download

M CD vol. 17


01-sree tee khlung
02-keo phnek min trong
03-ker leng loeng
04-met krouv best doung
05-hot neong teok pnek
06-nik1 dong youm1 dong
07-smosh minn douch moun
08-monus del but bong kroub yang
09-pronman nakk teat leang trouv chhuer

10-shob klun eang min prom mean nak tmie
download

M CD vol. 16

01. chob snae tae men chob nek
02. haet vey sro lanh ma nus men kour sro lanh
03. mean ah rom tha bong men douch pi mun
04. orb bong nek ke
05. men deng tha arch trom dol pel na
06. mean bong chir jab bat bong tek pnek
07. jam mer tgai lek jam pel boak knea
08.kouch chet mean hean yum
09. oy ma nus ma nak sro lanh tver men ban
10. snae nak kro
download

M CD vol. 15

01 Het Avey min Ach doch dem
02 men prom
03 kdey sok ror bos oun men man chea kdey sok ror bos bong
04 yul chro lom
05 tov ban torn tek pnek men tonh srok
06 sarang hei
07 sol or kas som rab bong te
08 I love you
09 pel kit tha boak pdech hour tek pnek
10 ham chet nek men ban
download

M CD vol. 14

01. Chet pi best dong pi
02. Soluch tee dara
03. Nona ouy am tver arevie
04. I know you want me
05. Min chong tver chet dach
06. Ti shgat bat sneh
07. Vil vij ban tee
08. Reang heru
09. Bom pleach min ban
10. Songsa samie nis
download

M CD vol. 13

1. Kantae Jeas Kan Tae Jourb - កាន់តែជៀសកាន់តែជួប (យុទ្ធ និង លីន)
2. Krup Kron Somrab Oun - គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូន (តាក់ម៉ា)
3. Khmean Orkas Sol Tirk Phnek - គ្មានឱកាសសល់ទឹកភ្នែក (Angella)
4. Khmean Bong Kor Oun Arch Rous Ban - គ្មានបងក៏អូនអាចរស់បាន (Angella លីន និងនិតា)
5. Trem Rong Jam - ត្រឹមរង់ចាំ (អេនីតា)
6. M dodo (លីន និងDj Big)
7. Tomrom Deng - ទំរាំដឹង (ធីណា)
8. Chhir Jab Chhir Chet - ឈឺចាប់ឈឺចិត្ត (លីន)
9. Snaeh Somngat - ស្នេហ៍សម្ងាត់ (អេនីតា)
10. Chhir Trov Jam - ឈឺត្រូវចាំ (ធីណា)
Download

M CD vol. 12
01 hello kitty download0
02 pra chan
03 say good night mun pel keang
04 min rach lerk leang download05 phjer chet nik
06 sneh kosh kol dout
07 pra chan
08 ko hork kloun earng
09 cher peak terb youm
10 rab rong best dong
download

M CD vol. 11
1. Sok Chet tve mounus lgnong (Angella)
2. Chhe chab mok dorl (Angella)
3. Tuos yang na kor yeng thlorb sror lagn knea (Nico) download4. Het porl bang phneak (Lin)
5. Tek phneak ors dorm lay (Thina)
6. Pel choub pel khleat pik bak douch khnea (Angella)
7. Call me baby (Kola, Thaina)
8. Prab trorng tha bong ors chet (Nico)
9. Only when I sleep (Lin)
10. Chhae chet chuos oun (Thina)
download

M CD vol. 10
1. Nat korn leang borng hou tek pnek (Roth,Tak Ma)
2. Chhorb trorm (Roth)
3. Min youl (Tak Ma)
4. Khouch chet touk moun (Virakyuth)
5. Sne ors dorng haem (Kunkola,Thina)
6. Sra 3 keav (Veasna)
7. Chhe hous sman (Zono)
8. Chorng nov kbea oun (Kunkola)
9. Pro hean (Roth)
10. lgnoung (Veasna)
Download

M CD vol. 9
01-Het avey bang nov thver la or (Sophea)
02-Dom bol ro hek (Sophea)
03-Ma chas kloy dourng chit (Sophea)
04-Krorn chea a dit (Sophea)
05-Sangkem tech nas (Vesna)
06-Chan chas mek thmey (Sal)
07-Tek sab 1 tork (Sal)
08-Bro thnol tek phnek (Sophea)
09-Ro lok bork chhne (Yot)
10-Chork le tek (Yot)
download

M CD vol. 8
1. Dol kor (Tak Ma)
2. Ker mean seth (Tak Ma)
3. Khoub kom nert srey aprey pithy (Ann Visal)
4. Kmean sith chear mjas besdong oun (Kunkola)
5. Neuk Rohot (Soksophea)
6. Pel 1 der kmean bong (Ann Visal)
7. Srolanh Taing2 (Soksophea)
8. Smarn mindol (Kunkola)
9. Valentin days (M stars)
10. Kmean nak youl chet (Tak Ma)
Download

M CD vol. 7

1. Aoy Neang Tov Chos (Zono&Visal)
2. Thngai Bon Sangsa (Keo Veasna)
3. Snae Slab Krom Thorony (Tak Ma)
4. Kom Aoy Keh Chheir Chab Doy Sa Bong (Virak Yuth)
5. Min Kuor Aoy Cheir (Sylalin)
6. Snam Nhor Nhem Mun Pal Baek (Zono)
7. Chet Reh (Tak Ma)
8. Min Hean Prab Thar Yerng Chob Khnea (Virak Yuth)
9. Teuk Phnek Jum Ruos Pheap Khbot (Visal)
10. Loap Lun (Sylalin)
Download

M CD vol. 6
1. Christmas Day (In Group)
2. Besdoung Chhkuot (Thaina)
3. Neuk Nak Chas (Thaina)
4. Chang Aoy Bong Snae Oun Mdong Teat (Sophea)
5. I'll Be Your First (Sophea)
6. Lata Phal Smos Pek (Sna)
7. Yum Khluon Eng Chuot Teuk Phnek Khluon Eng (Etyna)
8. Khmean Seth Harm Khoit (Etyna)
9. Tuk Aoy Bong Chea Nak Der Chenh (Nico)
10. Kom Kraeng Chet Ey (Nico)
Download

M CD vol. 5
1. You Never Cry (Sophea)
2. Het Phal Lak Leam (Roth&Sophea)
3. Somtos Del Birthday Oun Khmean Bong (Roth)
4. 1000 Rea-trei (Sophea)
5. Pal Na Pal Neung Chos (Roth)
6. Moit Reung (Roth)
7. Pal Na Pal Neung Chos (Sophea)
8. Min Sak Som (Roth)
9. You are my babe love (Sophea)
10. Kech Min Phot (Roth)
Download

M CD vol. 4 1. Arkara Deung Kun
2. 1 Nearty (1 Minute)
3. Mit Thlai4. Hot Nery
5. Barom Sangsa Chas
6. Pros Aon Charek
7. Koit Chet
8. Kun Mer Prash Chan
9. Chet Mday Srey Prae Pruol
10. Pheak Hun Snae
Download

M CD vol. 3
1. Banh Chop Chet Neuk (Sophea)
2. Nak Na Chea Mchas Besdoung Oun (Ann Kun Kola)
3. Som Therb Bong Chong Kroy (Evathina)
4. Somtos Del Thver Aoy Oun Yum (Kola)
5. Thek Phek Dom Boung (Takma)
6. Neuk Douch Khnea (Vireak Yuth)
7. Teuk Phnek Oun Chuon Domner Khluon Eng (Sophea)
8. Snae Oun Mdech Chrers Ke (Evathina)
9. Chheur Chab Min Ches Chob (Kola)
10. Man Nak Jum Nuos Barn Te (Takma)
Download

M CD vol. 2
1. Chheur Chab Srob Khnea (Vathina)
2. Baram Py Oun Kor Bong Khos (Arn Visal)
3. Sannaya Khchol (A Nita)
4. Saropheap Beb Na (Keo Veasna)
5. Neuk Oun Khlas Barn Te (Vathina)
6. Kom Brer Peak Srolanh Ler Mnus Del Oun Min Barn Srolanh (Arn Visal)
7. Snae Leb Lor (A Nita)
8. Chanh Trong Ke Chang Khbot (Keo Veasna)
9. Trolob Chuon Por Snae (Vathina)
10. Vinheasa Teuk Phnek (Arn Visal)
Download

M CD vol. 1
1. What you don’t know (Sok Sophea)
2. Prous Ke Jong Chob (Sok Sophea)
3. Lear Mun Sa-ob (Kunkola)
4. Jit Pheakdey Bong Mean Samrab Tae Oun (Kunkola)
5. Kbot Pi Pel Na (Sin Thaina)
6. Bong Chea Mnus Damboung Oun Chea Mnus Jong Kroy (Sin Thaina)
7. Boy Friend (Nam Bunarath)
8. Ber Mean Ke Theam Bong (Nam Bunarath)
9. Dos Sa (Sok Sophea)
10. Give It Up (Nam Bunarath)
Download

1 comment:

  1. ខ្ញុំចង់ឲអ្នកអាប់ដែតបទចំរៀងថ្មីៗឲបានច្រើន

    ReplyDelete

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails