កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

ROUS SARYSOTHEA CD

ROUS SARYSOTHEA SONGS
Rous Sarysothea CD vol26
01 saray orn deat
02 sa ry ka keo
03 sa ray orn deat
04 phka mokler
05 reab ka ku thmey
06 tngai jok jiey
07 searn sor norsh
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 25
01 chom no pai lin
02 tar pang peay
03 chnam tmey mork dorl heru
04 are kork chosh ouy te lor
05 tngai jear va lear lor
06 rom berk vang non
07 pleang bey koun chorng die
08 som pong ser ver
09 reab ka chosh bong
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 24
01 borosh keng jort
02 ta jo jork
03 job knear korm rasmey
04 sreyna min youm
05 kom torsh pneark jeat
06 kon teal meas
07 up pei tee rub
08 chnam own 16
09 nak berk trak ther kvash sneh
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 23
01 bom pleach min ban
02 sor nors phat jeay
03 soriya lngeach tngai
04 srek leye bong houy
05 pjak korn pjak chav
06 bosh choung
07 own nouv rong cham
08 ka dik dol heru
09 ta jo juk
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 22
01 nik eruy sen nik
02 bong kmean may ta
03 tghtia na phnom roleay
04 Saryka prot ku
05 chob sorluch min ban
06 chomreang deaw eak
07 poum pnoum thom
08 bong kung srey moi na
09 phen vie kormom
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 21
01 jerng meak pere kmouy
02 troam dol chnam na
03 tuk et teng
04 tumnourgn sao phiny
05 tumnourgn steung kheav
06 veasna kanha kom prea
07 vik samak kal knong pathom mavey
08 vipak dek sarey
09 youk vachun vey sneh
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 20
01 teuk pnek rok sne
02 thgnai lich oun sronos
03 thgnai lich oun sronos
04 thgnai trong kro louch
05 thgneai nis cheu chet
06 thpoal oun som rabbong
07 toum nourgn tro khmer
08 trapang peay
09 tro pang sap ko lap roy
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 19
01 steung sne steung prot
02 tamte veasna
03 tang pibanchoup
04 teu thgnaina bong vil vign
05 teuk ho chgnaay
06 teuk phneik khgnom somrap thgnai nis
07 teuk phneik kon khmer
08 teuk phnek mdaay khgnom
09 teuk phnek neang pours chumpuroth
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 18
01 snei tei bong muy
02 som bong kao pukmoat
03 somros kbe trung bong
04 sorya phsorng sneh
05 sra muy kev (Srolang oun tov)
06 srey na min youm
07 sro maol snei
08 srolang oun dolna
09 steung kheav
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 17
01 sdaay vey koma
02 seuch tang teuk phneik
03 skol ke pikalna
04 skol ros sne
05 slot doch donchi
06 smantha smos
07 sneh krom vea yo
08 sneh tiponman
09 sneha samgnat
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 16
01 samlagn chet oow
02 samlagn chet own
03 samleng kleing srak
04 santheuk phko krom
05 sat rey pel lgneach
06 sayon moat samot
07 sayon prot sneh
08 sdaay chet del srolagn
09 sdaay pheap kromom
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 15
01 ro lok dourng chet
02 roam changvak wolly bully
03 roam tov mit
04 rom peung rompeung
05 rom pheuy phat
06 rong cham te bong
07 rours tang teuk phneik
08 sa eik oun lea bong heuy
09 sakkrovar cham sneh
Download Full Album

Rous Sarysothea CD vol 14
01 prourgn sneh
02 psong rok snei pit
03 ptey samot khmer
04 reatrey bat sne
05 reatrey knong so bin
06 reatrey ty mouy
07 reung snei khngom
08 ro lok chea sak sey
09 ro lok chea sak sey
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 10
01 nov neuk reu phlech
02 nov salarean khgnom
03 oh sneha
04 orn chet reung avey
05 ors sankheum
06 oruy kgnom yom tov
07 ourl nein aora
08 own khlach tei khos
09 own khmean veasna
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 09
01 mday kmek mok leng
02 mek khpos deyreap
03 mek rolum
04 min yol min yol
05 muy Chnam phot tov
06 muy reatrey muy chivit
07 nakna prouy cheang nakna
08 neuk phoum phnom yhom
09 norourk loukey
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 08
01 kontel meas
02 lea bat dom bong
03 leaheuychivit
04 leu ke tha bong mok
05 lolok sor kut
06 lourch snei doung chan
07 madech kor deu tam khgnom
08 mchas tbong kandeang
09 mdaay khmek mokleng
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 07
01 khos heuy cheatnis
02 khos py khgnom
03 knorng pnom sampov
04 kom kheung tveu arvey
05 kom plech own na
06 kom toan theup oun
07 komheuy chmours oun
08 komlos srey chaom
09 kompong saom deil khgnom neuk
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 06
01 kaot teichet
02 kat chet min ban
03 kengkorng batkoun
04 kgnom chong reapka
05 kha ek heu kat steung
06 kheugn snei khgnom tei
07 kheung khnagn srolagn ban
08 khgnom srolagn te bong muy
09 khom thnom ponneungdei
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 05
01 chros oh ya dav
02 dorng jrours teuk phneik
03 dorng steung sneha
04 eina snei kgnom
05 gnak chen cheum mles
06 kandal sako
07 kandal sakor
08 kanseng kro hom
09 kaot chet khlang nas
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 04
01 chom reang snei kgnom
02 chom reang snei yeung
03 chom reang teav eik
04 chop sro lagn min ban
05 chop sro lang oun tov
06 chot maay machoreach
07 choum nor pai lin
08 choup khnea kraom raksmey chan
09 choupknea kraom raksmey chan
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 03
01 cham lus son
02 cham nov tei cham
03 chantrea plas ven
04 chba mon reung kgnom
05 ches tei sro mai
06 chivit komprea
07 chnam oun 15
08 cho cgeay neangvong
09 chom naot prom ly khet
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 02
01 bandam phdam tov som lot
02 bandam steung kheav
03 bes phka knong beung
04 besdong komprea
05 bompei neang pov
06 bomphlech minban chet delkbot
07 bong kheung srey muy na
08 bong nov tyna
09 cara dourng chet oun
Download Full Album

Rous Sarysothea CD Vol 01
01 ah kom bang dourng chet
02 ahnuk savary srok seang pang
03 ao champey euy04 ao komping puy euy
05 ao kon meas mdaay
06 ao rona nourn euy
07 aprey tei kaay
08 avey del bong pegn chet
09 ban dam srey kbort
Downloa Full Album

1 comment:

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails