កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.377

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Sra Muoy Keo Teuk Phnek Muoy Tho (Sovath)
2. Min Arch Komdor Oun Dol Thngai Slap (Reach)
3. Mnus Pros Kor Mean Besdoung Ches Srok Teuk Phnek (Sovath)
4. Pramm Yarng Del Srey Sa-ob Pros (Nisa)
5. Kandal Thnal Duong Jivit Ney Bong (Sovath)
6. Nov Pal Del Chet Ek Ka (Reach)
7. Pak Kandal Chob (Nisa)
8. Muoy Thngai Muoy Khae Muoy Chnnam (Sovath)
9. Nak Na (Nisa)
10. Little Queenie (Reach)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.378

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. What's Wrong (Sovath)
2. Khmoach Chhao Chet Chha-en (Sokun Kanha)
3. Kong Fu Kar Pear Srey Sros (Bayarith)
4. Dol Kompong Touk Lung (Sokun Kanha)
5. Sangsa Nhom Reap Ka Neung Ke (Sovath)
6. Romeo Juliet (Bayarith)
7. Krea Muoy (Sokun Kanha)
8. Batt Bang Oun Terb Deung Thar Mean Domlai (Sovath)
9. Phear Sa Nhor Nhem (Bayarith)
10. Sab Muoy Dai Prai Muoy Jeb (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.379

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Prean Snae Muk Sros (Sophea)
2. Thlak Nor Ruok (Sovath)
3. Nak Rong Kruos (Sophea)
4. Thlai Teuk Dos Lerng Tam Sang (Sovath)
5. Khmao Khmer Thnoat Pha-em (Sovath)
6. Khmean Bong Teat Teh (Sophea)
7. Srey Boak (Sovath)
8. Moit Muoy Chet Py (Sophea)
9. Yol Sob Mork Oun (Sophea)
10. Chrers Ke Or Bong (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.380បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Komsot Rik Reay Rum-pherb Sot Tae Trov Yum (Pechata)
2. Snae Chom Mnus Khbot (Pechata)
3. Oun Aoy Pros Na Lerk Tu Ro Sap Bong (Sovath)
4. Pruos Tae Bong Min La-or (Sovath)
5. Snae Bong Dol Pal Banh-Chob (Pechata)
6. Prum Den Chong Kroy Ney Pheap Tun Phlun (Sovath)
7. Jum No Samot Loam Snae (Sovath)
8. If I Could (Sovath)
9. Kert Mork Chea Mnus Smos Bong Chet Teung Taeng (Pechata)
10. Nisai Snae Aos Sang-kheum (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.381

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Brob Kai Thvay Tepda (Savet,Nisa)
2. Chhnam Thmei Leng Chhoung (Vannet,Sivon)
3. Leng Ang-kunh (Sovath,Sokhem)
4. Ram Min Aos Chet (Vannet,Sivon)
5. Yuk Vak Jun Neary Samai Thmei (Rith,Reach,sophea,Nisa)
6. Madizon Penh Niyum (Sovath,Kanha)
7. Sa-art Ery Srey Sa-art (Vannet,Sokhem)
8. Bong Ery Mork Kom Tov Vinh (Sivon)
9. Kromom Kantrem Chhnam Thmei (Vannet,Kanha)
10. Muoy Sen Ahlai (Vannet,Sivon)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.382

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Tepda Soay Lo Het (Vannet,Sivon)
2. Phdei Samai Internet (Sovath,Sokhem)
3. Chhnam Thmei Serey Suor-sdey Thmei (Vannet,Sokhem)
4. Som Chhbab Bropun Mork Ram (Sovath)
5. Touch Pech Chor Ro Nai (Vannet,Sokhem)
6. Nisai Snae Madizon (Midada)
7. Chas Samai Sivilai (Sophea,Nisa,Kanha,Banha)
8. Meh May Muoy Teuk (Vannet,Sokhem)
9. Srolanh Srey Teap (Midada,Nisa)
10. Yub Nis Bong Tov Phtas Oun (Savet,Kanha)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.383

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Nitear Kheak Rordov nov Mondol Kiri (Sovath)
2. Romdoul Oya Da (Sovath)
3. Anusavery Kors Nhaek (Sovath, Nisa)
4. Snaeha Jrous Sopheak Mitt (Sovath, Nisa)
5. Doung Chet Pres Chha (Sovath)
6. Bousra Snaeha Bong (Sovath)
7. Ban Long Doung Chet (Sovath)
8. Sang Snaeh Nov Berng Yeak Lorm (Sovath, Nisa)
9. Kev Seima Doung Chet (Sovath)
10. Somrors Sei Kong (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.384

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Retreay Ban Joub Pheak (Sovath,Nisa)
2. Bopha Reang Chan (Bayarith)
3. Kandal Retreay (Saveth)
4. korl Rous Jeat Snaeh (Kanha)
5. Plerng Kmean Psaeng (Saveth)
6. Chhnam Oun 16 (Kanha)
7. Krom Mek Por Khiev (Saveth,Nisa)
8. Jet At La-eang (Sovath,Nisa)
9. Snaeh Borisot (Bayarith)
10. Kom Tov Na Chhyaiy Pi Oun (Kanha)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.385

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Sra Mouy Keo (Nisa)
2. Derm Dong Proleng Snaeh (Saveth)
3. Rom Jongvas A Go Go (Kanha)
4. Sork Khmao Rol-ong (Bayarith)
5. Soriya Reab Asodongkot (Midada)
6. Khneay Pak (Kanha)
7. Oun Rom Monkis (Sovath)
8. Khmao Euy Khmao (Sovath,Nisa)
9. Srolanh Bong Dole Cha-eung (Kanha)
10. Jong Trim Tae Kheunh Pheak Oun (Midada)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.386

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Mehk Bopha Preap Sowath
2. Chheam Pech Chhorn Sovannareach
3. Cham-reang Snae Kan dal Srae � Nisa & Kanha
4. Ler Phnom Sokunkanha
5. Lor Lork Toal Nob Bayareth
6. Thnom Chet Mday Khmek Sovannareach & Kanha
7. Teuk Phnek Romeal Tam Thnol Preap Sowath
8. San-dan Khbot Khnong Chet Mnus Khbot Nob Bayareth
9. Bong Srolanh Oun Lers Krub Ah-vey Preap Sowath
10. Tuon Nea Ty Neary Smos Sokun Nisa

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.387

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

01. Tek po nek Po Lerng chhes Kol
02. Bo Bach
03. Terk Po Nek Mong 7 Prek
04. Bes Doung Trut Sne
05. Lut Chorng Kung Muk Oun
06. Chhur Bab Na Houv Tha Chhur
07. Ko Bort Min Ban
08. Terk Po Nek Por Pork
09. Therb
10. track 10

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.389

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Bros Pukae Somdey Pichenda
2. Chan Ras Kandal Srae Vannet+Pichenda
3. Kat Jet Kat Snaeh Vannet
4. Khan Sla Pdach Snaeh Vannet+Pichenda
5. Kit Khos Pichenda
6. Klein Kolap Dey Krong Vannet
7. Mar Jreak Snaeh Vannet+Pichenda
8. Oun Ean Neng Bong Vannet+Pichenda
9. Snaeh Bit Mok Vannet
10. Ter Thngaiy Na Vannet+Pichenda

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.390

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Besdoung Srophorn Pichenda
2. Internet Chhok Snaeh Bayarith
3. Jet Brae Krolas Saveth
4. Jomnorng Snaeh Vey Kmeng Saveth
5. Lakorn Jivit Midada
6. Sol Tae Klein Pichenda
7. Srey Ngor Ngok Midada
8. Sronos Bonkong ka-ek Midada
9. Tourosab Chob Ro Midada
10. Tourosab Kandal Yob Pichenda

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.391


បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Brob Kai Thvay Tepda (Savet,Nisa)
2. Chhnam Thmei Leng Chhoung (Vannet,Sivon)
3. Leng Ang-kunh (Sovath,Sokhem)
4. Ram Min Aos Chet (Vannet,Sivon)
5. Yuk Vak Jun Neary Samai Thmei (Rith,Reach,sophea,Nisa)
6. Madizon Penh Niyum (Sovath,Kanha)
7. Sa-art Ery Srey Sa-art (Vannet,Sokhem)
8. Bong Ery Mork Kom Tov Vinh (Sivon)
9. Kromom Kantrem Chhnam Thmei (Vannet,Kanha)
10. Muoy Sen Ahlai (Vannet,Sivon)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.392

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

01. Bat Kou Dandeng
02. Khsach Leak Snae
03. Mean Thmei Mdech Men Prab
04. Phkor Krav Mek
05. Moronak Krav Phno
06. Phka Khmean Khlen
07. Jam Thngai Sa-Ek
08. Smarn Tha Sour Kear
09. Bors Thouli Khnong Chet
10. Orkun Pros Kbot

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.393

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Snae Job Srorb Pel Srolanh – ស្នេហ៍ចប់ស្របពេលស្រលាញ់
2. Rers Phlov BanhJob Snaeh – រើសផ្លូវបញ្ចប់ស្នេហ៍
3. Pel Khlas Os Sangkhem – ពេលខ្លះអស់សង្ឃឹម
4. Leak Dol Pel Na – លាក់ដល់ពេលណា
5. Pheakdey Heu Poir – ភក្ដីហើរពណ៌
6. Chnam Mnusa – ឆ្នាំមនុស្សា
7. Kir Oun Maen Te – គឺអូនមែនទេ
8. Men Arch Tomloib Chet – មិនអាចទំលាប់ចិត្ត
9. Chlous Neng Khloun Ang – ឈ្លោះនឹងខ្លួនឯង
10. Neary Mneak Dael Bong Srolanh Bamphot – នារីម្នាក់ដែលបងស្រលាញ់បំផុត

ទាញបទចំរៀង Download


Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.394


បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

1. Khmean Neak Phseng – គ្មានអ្នកផ្សេង
2. Phleang Berk Thngai – ភ្លៀងបើកថ្ងៃ
3. Neak Na Mjas Preah Atit – អ្នកណាម្ចាស់ព្រះអាទិត្យ
4. Mnus Pros Pel Kbott Khor Khov Bamphot – មនុស្សប្រុសពេលក្បត់ឃោរឃៅបំផុត
5. Pi Mek Mork Dei Pi Dei Tov Mek – ពីមេឃមកដី ពីដីទៅមេឃ
6. Pheak Obsok Robos Mnus – ភាពអផ្សុករបស់មនុស្ស
7. Kom – កុំ
8. Somnob Chet Oun – សំណព្វចិត្តអូន
9. Cha et – ឆ្អែត
10. Baek Khnea Pel Kampong Jourb – បែកគ្នាពេលកំពុងជួប

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.395

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

01. Boy (កញ្ញា)
02. Sorry sorry (រាជ)
03. ហេតុអ្វីអោយគេឈឺចាប់ (កញ្ញា)
04. មិនហ៊ានប្រាប់អូនផ្ទាល់មាត់ (រាជ)
05. ឆ្កួតព្រោះស្នេហ៍បង (កញ្ញា)
06. មនុស្សមិនអាចកែ​ (រាជ)
07. ដំបូងចូលចិត្ត បន្ទាប់មកក៏ស្រលាញ់ (កញ្ញា)
08. ចេះអានត្រឹមពាក្យមិនព្រមបែក (រាជ)
09. កំពុងស្រឡាញ់ ហេតុអ្វីមកសុំបែកគ្នា (កញ្ញា)
10. Nothing gonna change my love for u (រាជ)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.396

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

01. ញញឹមលួចស្នេហ៍ (សុវត្ថិ)
02. ខូចចិត្តគ្រប់ពេល (រាជ និង និសា)
03. បេះដូងពេជ្រ (កញ្ញា)
04. ហេតុអ្វីស្គាល់បង (សុវត្ថិ)
05. ការឈឺចាប់អូនមានចំនែកបង (រិទ្ធ)
06. កុំប្រញាប់ប្រាប់ថាស្រលាញ់ (រាជ)
07. ខ្លាចបងដូចគេ (និសា)
08. រនោចខ្លោចចិត្ត (សុវត្ថិ)
09. I believe (រិទ្ធ)
10. បេះដូងពេជ្រ (រាជ)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.397

Want Cha(សុវត្ថិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01 Want Cha(សុវត្ថិ)
02 It won't be long, na na na (សុវត្ថិ)
03 It won't be long, na na na (កញ្ញ)
04 អស់ចិត្តទ្រាំ អស់ចិត្តឈឺចាប់ (រាជ)
05 អោយគេខ្វល់ពីអូនផង (សោភា)
06 លះបង់អោយអ្នកទីបី (សុវត្ថិ និងកញ្ញា)
07 យំកំដរភ្នែក (បញ្ញា)
08 បេះដូងពីរក្នុងទ្រូងមួយ (រាជ​ និង បញ្ញា)
09 យើងពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាបានទេ? (រាជ និង និសា)
10 កាន់តែធ្វើហីកាន់តែស្រលាញ់ (កញ្ញា សោភា បញ្ញា)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.398

រាត្រីនៅហុងកុង (ព្រាប សុវត្ថិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1- រាត្រីនៅហុងកុង (ព្រាប សុវត្ថិ)
2- ចិត្តឥតមេត្តា (ហ៊ឹម ស៊ីវន)
3- ទំនួញហ្គីតា (ណុប បាយ៉ារិទ្ធិ)
4- សាយ័ន្តព្រាត់ស្នេហ៍ (ហ៊ឹម ស៊ីវន)
5- ឪ! ព្រះច័ន្ទ្រា (ព្រាប សុវត្ថិ)
6- អូ! ទឹកថ្លាបុប្ផាប៉ៃលិន (រិន សាវ៉េត និង ហ៊ឹម ស៊ីវន)
7- អោយតែបាន (បាយ៉ារិទ្ធិ និង ស្រីពេជ្រ)
8- ស្រអែមផល្លា (សាវ៉េត និង នីសា)
9- រាំឆាតៗៗៗ (បាយ៉ារិទ្ធិ និង ស្រីពេជ្រ)
10- មួយកំប្លៀងអនុស្សាវីយ៍ (សាវ៉េត និង ស្រីពេជ)ពេជ្រ)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.399


Ork Beng Kanseng (Preap Sovath)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1-Ork Beng Kanseng (Preap Sovath)
2-Steung Keo (Nop Bayarith)
3-Chamroeng Kou Sne (Preap Sovath feat. Sokun Nisa)
4-Rorm Doy Mer Trey (Reach+Rith+Sophea+Kagna)
5-Chamroeng Teav Erk (Sokun Nisa)
6-Sne Krom Malub Chrey (Ork Sokun Kagna)
7-Yub Nis Pises Men (Ork Sokun Kagna)
8-Phat Cheay (Sokun Nisa)
9-Rorm Mern Chha Ert Te (Ork Sokun Kagna)
10-Rorm Sorm Les Ke (Ork Sokun Kagna)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.400

លក់គោភ្នាល់ទូក (សុវត្ថិ និងសុឃីម)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01 លក់គោភ្នាល់ទូក (សុវត្ថិ និងសុឃីម)
02 កុំភ្លេចអុំទូក (វ៉ាន់ណេត និង និសា)
03 កណ្ដៀងផ្កាស្វាយ (សាវ៉េត និង សុឃីម)
04 ខែរងាហើយឪ (សុវត្ថិ)
05 ល្បើកស្នេហ៍ជនអវិជ្ជា (សុវត្ថិ)
06 ល្អណាស់ព្រះអើយ(សាវ៉េត និង ស្រីពេជ្រ)
07 កំលោះចុងឆ្នាំ (សុវត្ថិ)
08 អ្នកណាគោះទ្វារ (វ៉ាន់ណេត និង ស៊ីវន)
09 ម្យ៉ាងម្នាក់ទេអូន (សាវ៉េត និង សុឃីម)
10 ស្រងែបេកគុម្ព (ស្រីពេជ្រ)

ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.311

Merry X'Mas( Jingle Bells )Singer : Preap Sovath, Chhet Sovan Panha, Sapoun Midada, Rin Saveth, Sok Raksa, Nob Bayarith. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Merry X'Mas Singer : Sovath,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
02. Christmas Batt Sneh Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Happy X'mas Day Singer : Sovath,Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
04. Kom Ha Tov Buos Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
05. Tob Chit Men Chhnas Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
06. Ram Thoung Bas Chuob Sneh Singer : Rin Saveth
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Merl Oay Cheak Sem Nheak Chi Jerm Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
08. Sneh Seor Seor Singer : Sok Raksa
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Nhong Sarin
09. Bott Pleng Samrab Nak Singer : Nob Bayarith
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Soung Phutrea
10. Set They Sneh Singer : Sapoun Midada
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.312


Oah! Sneh Meas Bong( Everlasting )Singer : Preap Sovath, Rin Saveth. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Oah! Sneh Meas Bong Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
02. Phab Samnang Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
03. La Mom Hery Na Srey Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
04. Sranos Pleang Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
05. Phum Wat Kampheng Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
06. Batt Oun Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
07. Jam Ral Tngai Lech Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
08. Kampung Thum Chum Rum Chet Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
09. Lor Lok Nhi Chhmol Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
10. Tep Thyda Khnong Sobin Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.314


Tha Tha! Tver Tver!( GO HOME )Singer : Preap Sovath. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tha Tha! Tver Tver! Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Go Home Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
03. Nak Janh Trov Merl Ther Kluon Eng Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
04. Sneh Huos Ti Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
05. Tik Ho Krom Besdong Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
06. Komdav Ney Chet Trojak Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
07. Jab Mek Dak Bat Dai Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
08. Kay Vikar Ney Tngorn Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Chivit Del Ett Sangkhem Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Jong Kroy Ney Kar Chher Jab Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Soung Phutrea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.315

Lor Leam singer : Meng Keo Pich Chenda. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Lor Leam Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
02. Tek Pnek Leng Sou Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
03. Pel Chher Jab Min Ach Nov Kbeh Bong Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
04. Phkab Chet Bit Sneh Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
05. Tngai Mun Tngai Nes Tngai Kroy Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
06. Jung Jeng Besdong Kmean Yut Te Thor Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Natt Chuob Tik Pnek Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
08. Jam Bong Skov Chet Skov Sneh Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
09. Kmean Smos Sombey Bantich Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
10. Katt Besdong Jun Bong Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.316

Tngai Bakk Ro Seal( Real Rock )Singer : Preap Sovath. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tngai Bak Ro Seal Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
02. Sro Ngeh Sreh Kjom Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
03. Kloy SNEh Knang Krobey Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
04. Machas Sneh Sreh Own Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
05. Leng Chet Min Ban Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
06. Srek Kum Ream Chet Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
07. Mom Meas Sneh Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
08. Yob Nes Yob Sa Ek Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
09. Kam Los Ah Ja Kanha Ye Ye Singer : Sovath,Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Broyatt Chhmar Kham Keng Singer : Preap Sovath
Lyric : Sum Sareoun / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.317

Tho Chet( Cartoon Moodiness )Singer : Nob Bayarith, Chhet Sovan Panha, Pich Sophea, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Thor Chet Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Steab Besdong Sin Mun Nwng Bek Knea Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
03. Own Nham Burger Bong Nham Brohok Singer : Midada,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
04. Kob Chet Kboth Krom Thora Ney Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
05. Kom Kleat Chhngay Pi Bong Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
06. Min Yum Mok Bong Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Neary Lnger Smos Sneh Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
08. Khom Huong Heng Singer : Pich Sophea
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
09. Sabbay Rer Chher Jab Koh Dem Bey Own Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
10. Don't U Believe Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.318

Mles, Midada - Nisa - BayyarethSinger : Sokun Nisa, Midada-BIG, Nob Bayarith, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Krann Te Sralang Het Avey Pibak Mles? Singer : Sokun Nisa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
02. Tos Yang Na Nov Te Men Sa Orb Bong Singer : Sokun Nisa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Ah So Neang! Singer : Midada-BIG
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
04. Don't Know Why Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
05. Boros Lok Phkay Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
06. Srok Tek Pnek Pel Kampung Nhor Nhem Singer : Sokun Nisa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
07. Janh Own Trong Bong Men Ches Kboth Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
08. Aram Kboth Sor Se Ler Mok Singer : Sokun Nisa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Chhob Niyeay Tha Sralang Bong Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
10. Het Avey? Singer : Nob Bayarith
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.319


Kiss Me Singer : Chhet Sovan Panha, Sok Raksa, Pich Sophea, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. KISS ME Singer : Sophea, BIG
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Or Singer : Midada, SDEY, BIG
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
03. Chher Chab Dol Kompul Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
04. Kbeh Kay Chngay Chet Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
05. Tek Pnek Bek Khjeay Singer : Sok Raksa
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
06. Monus Doch Bong Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
07. Nisay Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
08. Yum Oyy Lech Kloun Singer : Pich Sophea
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Sum Lea Mun Oun Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Kom Dak Tos Doy Ka Sum Bek Singer : Sok Raksa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.320

Tevada Soay Sach Treay Singer : Rin Saveth, Preap Sovath, Pich Sophea, Hem Sivon. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tevada Soay Sach Treay Singer : Veacha, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
02. Preah Meh Preah Ouv Singer : Saveth, Sivon
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
03. Sronos Pleang Kok Khe Singer : Rin Saveth
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
04. Kantrem Mum Oun Singer : Sovath,Sokhim
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
05. Madizon Chhnam Tmei Singer : Preap Sovath
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
06. Tek Dok Dan Ko Singer : Saveth, Nisa
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
07. Than Sour Chhnam Tmei Singer : Saveth, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
08. Sralanh Teh Bong Singer : Pich Sophea
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
09. Kherng Oun Chhnam Nes Singer : Veacha, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
10. Bonn Chol Chhnas Tmei Bropey Ney Khmer Singer : Hem Sivon
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
11. Hing Kromom Derm Chhnam Singer : Saveth, Sokhim
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
password: music4khmer.blogspot.com

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.428

ចំណងជើង៖

០១ - សួស្តីបុណ្យអុំទូក ( សុគន្ធ កញ្ញា )
០២ - ស្នេហ៍ឥតទាស់ ( សុវត្ថិ - សុឃីម )
០៣ - គ្រប់ពេលអូនស្រលាញ់បង ( នីសា - កញ្ញា - បញ្ញា )
០៤ - ផ្គរលាន់ចុងរដូវ ( ព្រាប សុវត្ថិ )
០៥ - ចាំព្រឹកស្អែកសិនមិនបាន ( សាវ៉េត - សុឃីម )
០៦ - សារវ៉ាន់តាលុង ( ស្រីពេជ្រ )
០៧ - កំលោះឥតព្រួយ ( សាពួន មីដាដា )
០៨ - បំពេរកូនព្រោះនឹកបង
០៩ - ឳ! ទូកអើយ,,! ( ណូយ វ៉ាន់ណេត )
១០ - លង់ស្នេហ៍កំលោះទូកង ( ស្រីពេជ្រ )

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.427

ចំណងជើង៖

០១ - កត្តិកសន្យាស្នេហ៍ ( សុគន្ធ នីសា )
០២ - ទៅណាក៏គេស្រលាញ់ ( សាពូន មីដាដា )
០៣ - ទូកងស្រីស្អាតដៃខ្លាំង ( កញ្ញា - បញ្ញា )
០៤ - កំលោះបីថ្ងៃ ( ព្រាប សុវត្ថិ )
០៥ - សប្បាយមួយស្រុក ( វណ្ណេត - ចិន្តា )
០៦ - អូនចូកកំពិស ( ស្រីពេជ្រ )
០៧ - យល់សប្តិថាឈ្នះ ( សាវ៉េត - សុឃីម )
០៨ - រលឹមផ្សែងក្រូច ( ស្រីពេជ្រ )
០៩ - មេម៉ាយ 2010 ( ខាត់ សុឃីម )
១០ - បណ្តាំវប្បធម៍ ( សុគន្ធ នីសា )

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.401

01 កសិករសម័យថ្មី (សុវត្ថិ និង កញ្ញា)
02 អនុស្សាវរិយ៍ខែកត្ដិក (វ៉ាន់ណេត និងស្រីពេជ្រ)
03 ព្រលប់ផ្កាយព្រាត (សុវត្ថិ)
04 ប្ដីកំហូចប្រពន្ធកំហិល (សាវ៉េត និង សុឃីម)
05 ក្រមុំចាំចាប (សាវ៉េត និង សុឃីម)
06 នាំម៉ែមើលរាជធានី (ស៊ីវន និង ស្រីពេជ្រ)
07 ចុងភៅមុខស្រស់ (វ៉េត - រក្សា - ភា - កញ្ញា)
08 ស្រីតូចក្រញឹប (វ៉ាន់ណេត និង ស៊ីវន)
09 ព្រះចន្ទពេញបូរមី (ស្រីពេជ្រ)
10 បើបងនឹកអូនសូមមើលព្រះចន្ទ (វ៉ាន់ណេត និង ស៊ីវន)
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.402

01. សង្សារ
02. ថ្នមស្នេហ៍លោមចិត្ត
03. សារលាក់ស្នេហ៍
04. ជាប់ចិត្តស្រីម្នាក់
05. ចាំសំនល់
06. គ្រប់ពេលវេលាបងស្រលាញ់អូន
07. ទឹកភ្នែកហូរក្បត់ចិត្តខ្លួនឯង
08. អូនផ្ដើមតែមិនបញ្ចប់
09.​ បងមានថ្មីហើយ
10. I Like Your Missed Call
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.403

01. គឺអូន (ឆន សុវណ្ណរាជ)
02. អូនជាមនុស្សរបស់បង (ពេជ្រ សោភា)
03. ទឹកភ្នែកហូរលិចបេះដូងបង (ឆន សុវណ្ណរាជ)
04. ហេតុអ្វីបងនៅគិតពីអូន? (ឆន សុវណ្ណរាជ)
05. ផ្ដាច់មុនផ្ដើម (ពេជ្រ សោភា)
06. មនុស្សស្រលាញ់មនុស្សក្បត់ (ពេជ្រ សោភា)
07. បើបញ្ឆោតចិត្តម្ដេចអោយចាំ (ឆន សុវណ្ណរាជ)
08. នឹកបងបន្តិចបានទេ? (ឆន សុវណ្ណរាជ)
09. ខ្លាចបាត់ស្នេហ៍ (ពេជ្រ សោភា)
10. សុខណាស់ឬ? ពេលឃើញស្រីយំ (ពេជ្រ សោភា)
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.404

01 You'are my dream (ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា)
02 Don't stop (ពេជ្រ សោភា)
03 យប់មួយដ៏កាចសាហាវ (សុគន្ធ និសា)
04 I saw you (ឱក សគន្ធកញ្ញា)
05 ផឹកជាមួយព្រះចន្ទ (សុគន្ធ និសា)
06 Honey Honey (ឱក សគន្ធកញ្ញា)
07 ឈឺចាប់ម្នាក់ឯង (ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា)
08 ចិត្តសិល្បៈ (សោភា និង កញ្ញា)
09 គេជា My sister (ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា)
10 បកអាក្រាត (ពេជ្រ សោភា)
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.405

01. Phnom Penh Samai Dek Jo
02. Odong Duong Chet
03. Somros Bopha Prey Khmer
04. Brote Kam Snae
05. Thae Chet Kromom
06. Duong Chet Nak Kang-veal Kromom
07. Orkun Del Bong Srolanh
08. Tep Bopha Odong
09. Thngai Mang-kol Yerng
10. Snae Phlet Ban-tol
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.406

01. Khneiy
02. Yol Thver Min Yol
03. Cham-norng Dai Teuk Phnek
04. An-deik Phlech Beung
05. Kolap Cham Snae
06. Pros An-dart Trokuod
07. Por Pork Bang Khae
08. Kat Chet Tang Chheir Chab
09. Phchus Batt Samot
10. La-ok Chet
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.407

01. ថ្ងៃល្អ (សុវណ្ណរាជ និង កញ្ញា)
02. ជួបដដែល (សុវណ្ណបញ្ញា)
03. ឈប់ឈឺ ឈប់ទឹកភ្នែក (សុគន្ធកញ្ញា)
04. ចាំខ្លួនឯងភ្លេចគេ (បាយ៉ារិទ្ធ និង សុវណ្ណរាជ)
05. ទឹកភ្នែកភ្លេចលោកា (ពេជ្រ សោភា)
06. យល់អារម្មណ៍អូនផង (សុវណ្ណបញ្ញា)
07. ព្រោះយើងជាមិត្ត (បាយ៉ារិទ្ធ និង សុវណ្ណរាជ)
08. អ្នកស្មោះនឹកអ្នកក្បត់ (សុគន្ធកញ្ញា)
09. កុំប្រាប់អោយបងស្រលាញ់នាង (សុវណ្ណរាជ)
10. ផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹម តែមិនមែនស្រលាញ់ (ពេជ្រ សោភា)
11. ខ្លាចពាក្យឈឺចាប់ (សុវណ្ណបញ្ញា)
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.408

01. ពាក្យមួយឃ្លាដែលមិនបាននិយាយ (បាយ៉ារិទ្ធ)
02. សាក់បេះដូង (សុគន្ធកញ្ញា)
03. នៅក្បែរបង Please (សុវណ្ណរាជ)
04. សមមុខហើយបង (សុវណ្ណបញ្ញា)
05. ប្រើទូរស័ព្ទ ចាប់មានស្នេហ៍ (សុគន្ធកញ្ញា)
06. សន្យាត្រលប់ (សុវណ្ណបញ្ញា)
07. ស្រលាញ់គ្រប់យ៉ាងរបស់អូន (បាយ៉ារិទ្ធ)
08. ឈឺចាប់ពីរនាក់ (សុវណ្ណរាជ)
09. ប្រាប់អោយដឹងខ្លួន (ពេជ្រ សោភា)
10. Rock'n Roll មង្គលស្នេហ៍ (រាជ និង កញ្ញា)
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.409

1. ផ្កាក្រវ៉ាន់
2. ស្នាមក្រែមជាប់ថ្ពាល់
3. កំលោះញិមញ៉មក្រមុំញ៉េវញ៉ាវ
4. សូរា
5. អេស្ប៉ាញញ៉ុលឡា
6. រាំចង្វាក់ទ្វីស
7. មិនដែលឃើញសោះ
8. ទេសចរណ៍ក្តីស្រម៉ៃ
9. ផ្ទះផ្សារប្រាំខ្នង
10. ផ្កាក្រពុំ
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.410

1. ភត្រ្តាស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍
2. ទំនួញទ្រខ្មែរ
3. ក្រោមមេឃលើដី
4. ស្ទឹងខៀវ
5. ខ្យល់កំពូលភ្នំ
6. យំអស់ទឹកភ្នែក
7. រលកជីវិត
8. ស្តាយចិត្តដែលស្រលាញ់
9. លក់កូនក្រមុំ
10. ស្រីតូចទ្រមែ
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.412

1. បណ្តាំឈូងខ្មែរ
2. ឈូងមាសស្នេហ៍ស្និទ្ធ
3. ឈូងស្នេហ៍
4. ម៉ាឌីហ្សូនលោតអន្ទាក់
5. ពស់វាលើពស់
6. បងៗអូនៗ
7. រាំគៀងគូគ្រេង
8. ចង់បានប្តីកំលោះ
9. ក្រមុំមែនតើ
10. អូនស្នេហ៍តែអ្នកឡើងត្នោត
Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.413

០១​-សង្សារខ្ញុំនឹកអ្នកផ្សេង
០២-ស្តាប់ហេតុផលអូនកាន់តែឈឺចាប់
០៣-ចង់មានវេលាតបស្នង
០៤-ចង់មានធ្វើអ្វីៗដើម្បីបង
០៥-ចង់មានវេលាសម្រាប់យើងពីរនាក់
០៦-សុំកក់ធ្វើសង្សារ
០៧-នឹកណាស់
០៨-អង្វរភ្លៀងកុំរាំង
០៩-ព្រមបែក
១០-ឈប់បោកបងទៀតទៅ
Download

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails