កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

SIN SISAMUT ALBUM

SIN SISAMUTH
SIN SISAMUTH CHLANGDEN
Download

CLD 004
01 Ku Snae Leu Neavea 1 (Sinn Sisamouth)
02 Espagnola 1 (Sinn Sisamouth)
03 Samrars Krarmom Phum Tkol 1 (Sinn Sisamouth)
04 La Bum-Baye 1 (Samouth & Sothea)
05 Sneha Maktheung 1 (Sinn Sisamouth)
06 Lea Phum Seksark 1 (Sinn Sisamouth)
07 Ches Te Srarmay 1 (Ros Serey Sothea)
08 Odom Duong Chet 1 (Sinn Sisamouth)
09 Kolab Koah 1 (Oeng Nary)
10 Khe Srov Tum 1 (Sinn Sisamouth)
11 Neak Baeuk Tractor Kvas Snae 1 (Pen Rorn & Samouth)
12 Su Tram Tam Kam 1 (Sinn Sisamouth)
13 Snae Srei Te Mneak 1 (Sinn Sisamouth)
14 Krarmom Dandoeng Mday 1 (Samouth & Huy Meas)
Download

CLD 005
01 Angkunh Kaeuy (Samouth & Group)
02 Srar-êm Darng Sroeng Sangkê 1 (Sinn Sisamouth)
03 Prot Muoy Chivit 1 (Ros Serey Sothea)
04 Kolab Chroy Ta Prum 1 (Sinn Sisamouth)
05 Chaô Luoch Té Taeu 1 (Pen Rorn)
06 Champa Koh Thmei 1 (Samouth & Sothea)
07 Pka Sandan 1 (Pen Rorn)
08 Bopha Bandol Chet 1 (Sinn Sisamouth)
09 Rumduol Sroeng Sangkê 1 (Sinn Sisamouth)
10 Phamuong Kar Tea 1 (Ros Serey Sothea)
11 O euy Kom Chorn 1 (Pen Rorn)
12 Bopha Porngror 1 (Sinn Sisamouth)
13 Darng Chrors Toek Pnék 1 (Ros Serey Sothea)
14 Sambot Bong Muoy 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 007
01 Meas Toek 8 1 (Sinn Sisamouth)
02 Kou Dandoeng Kjom 1 (Huy Meas)
03 Bong Lork Sneha 1 (Pen Rorn)
04 Tourasab Khos Lek 1 (Samorn & Pen Rorn)
05 Chole Msiet 1 (Pen Rorn)
06 Plek Nas 1 (Ros Serey Sothea)
07 Eh Na Prum Mjarey 1 (Samouth & Sothea)
08 Som Kjey Kou Rom 1 (Samouth & Sothea)
09 Yub Pises 1
10 Tngay Nis Kjom Rieb Ka 1 (Pen Rorn)
11 Chouy Phorng Chouy Phorng 1 (Samorn & Pen Rorn)
12 Pka Kampuchea 1 (Sinn Sisamouth)
13 Tngay Na Kor Srovoeng 1 (Touch Saly)
Download

CLD 009
01 York Tbong Tov Lam Bear 1 (Samouth & Pen Rorn)
02 Kantim Tbong Lork 1 (Savoeun & Pen Rorn)
03 Kandieng Tbong Chhang 1 (Oeung Nary)
04 Sday Pheap Kromom 1 (Ros Serey Sothea)
05 Samleng Kleng Srak 1 (Ros Serey Sothea)
06 Reatrey Nov Pailin 1 (Pen Rorn)
07 Sromai Bor Tangsou 1 (Oeung Nary)
08 Pailin Soben La-or 1 (Oeung Nary)
09 Kromom Pailin 1 (Chea Savoeun)
10 Sromole Bor Tangsou 1 (Pen Rorn)
11 Sronos Phoum Doem Lvea 1 (Sinn Sisamouth)
12 Tespheap Tonle Mekong 1 (Chhourn Malay)
13 Hean Pnol Dak Ey 1 (Nary & Sothea)
14 Bong Nam Kmao Rot 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 010 01 Penhvey Krarmom 1 (Ros Serey Sothea)
02 Toek Pnek Loe Trung Barng 1 (Sinn Sisamouth)
03 Pros Kampul Snae 1 (Pov Vannary)
04 Snae Doch Choeng Mek 1 (Samouth & Pen Rorn)
05 Chamrieng Santephiep 1 (Pen Rorn)
06 Sraoh Sraoh Sraoh Sraoh 1 (Sinn Sisamouth)
07 Pka Krarpum Chak Torng 1 (Sinn Sisamouth)
08 Cham Barng 1 (Pen Rorn)
09 Noek Khoenh Teang Ars 1 (Sinn Sisamouth)
10 Chrarvak Snae 1 (Sothea & Samouth)
11 Pruoy Snae 1 (Pov Vannary)
12 Tram Lus Avasan 1 (Chhuon Malay)
13 Mek Srarlas 1 (Chhuon Malay)
14 Snae Tam Prarpeyni 1 (Samouth & Sothea)
Download

CLD 012
01 Ban Koeuy Knoeuy Srey 1 (Sinn Sisamouth)
02 Avey Del Bong Pign Chet 1 (Ros Serey Sothea)
03 Kleng Dach Kseh 1 (Sinn Sisamouth)
04 Tngay Nis Doch Knea 1
05 Kmas Os Baksa 1 (Oeung Nary)
06 Ka-ngok Kromom 1 (Sinn Sisamouth)
07 Yub Mun 1
08 Tumnourgn Stoeung Khiev 1 (Ros Serey Sothea)
09 Meul Min Thlous 1 (Sinn Sisamouth)
10 Sabay Vey Kmeng 1 (Samouth & Sothea)
11 Chourb Knea Chong Kroy Leu Chne 1 (Sinn Sisamouth)
12 Sneh Doch Baksa 1 (Pov Vannary)
13 Kham Te Choeur 1 (Sinn Sisamouth)
14 Neavea Kamsot 1
Download

CLD 019
01 Sneh Bat Samros 1 (Sinn Sisamouth)
02 Ka-ek Hoeu Kat Stoeung 1 (Ros Serey Sothea)
03 Kamlos Lan Krohorm 1 (Sothea & Pen Rorn)
04 Bong Ches Te Twist 1 (Sinn Sisamouth)
05 Sneh Krom Mlob Chrey 1 (Pen Rorn)
06 Meul Roeuk Pdei Kjom 1 (Ros Serey Sothea)
07 Kagna Jerk 1 (Oeung Nary)
08 Hours Hoeuy Ta 1 (Pen Rorn)
09 Kron Te Kheugn Bong Pleam 1 (Ros Serey Sothea)
10 Pit Men Roeu_ 1 (Oeung Nary)
11 Rom Tov Mit 1 (Ros Serey Sothea)
12 Min Sok Chet Te 1 (Pen Rorn)
13 Loeu Ke Tha Bong Mok 1 (Ros Serey Sothea)
14 Kom Tveu Oy Knagn 1 (Yos Ullarang)
Download

CLD 025
01 Allo Oun Allo Bong 1 (Samouth & Sothea)
02 10 Chnam Reus Proporn 1 (Sinn Sisamouth)
03 Kjom Ean Nas 1 (Ros Serey Sothea)
04 Rom Min Cha-et Te 1 (Pen Rorn)
05 Yub Por Pka Chhouk 1 (Ros Serey Sothea)
06 Neang Ang Roub Roe_ 1 (Sinn Sisamouth)
07 Bong Mean Tmei Tiet 1 (Pov Vannary)
08 Yang Na Tov Sneha 1 (Sinn Sisamouth)
09 Oun Lorch Srolanh 1 (Pen Rorn)
10 Soben Chamlek 1 (Sinn Sisamouth)
11 Oun Chang Rom Leng 1 (Ros Serey Sothea)
12 Champa Banteay Dek 1 (Sinn Sisamouth)
13 Mean Sneh Mean Luy 1 (Sinn Sisamouth)
14 Sros Rork Min Ban 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 027
01 Duong Khê Rornoch 1 (Sinn Sisamouth)
02 Pka Rich Bang Sloek 1 (Sinn Sisamouth)
03 Mlis Ruot Phum Thmei 1 (Sinn Sisamouth)
04 Kamsan Piphuplok 1 (Samouth-Sothea-Samorn)
05 Ramvorng Chol Chnam 1 (Samouth & Sothea)
06 Noek Tê Bong 1 (Pen Rorn)
07 Reang Euy Reang Ré 1 (Sinn Sisamouth)
08 Kamnap Sneha 1 (Samouth & Sothea)
09 Pailin Soben Sneh 1 (Sinn Sisamouth)
10 Battambang Bandol Chet 1 (Sinn Sisamouth)
11 Pka Euy Pka Putrea 1 (Samouth & Sothea)
12 Stoeng Sangkê Prê Chet Thmei 1 (Sinn Sisamouth)
13 Mék Kpors Dei Reab 1 (Sinn Sisamouth)
14 Samrars Seda Koh Thmei 1 (Sinn Sisamouth)
15 Prarvas Srê Mdarng 1 (Sinn Sisamouth)
16 Tadark Speay Yeam 1 (Sinn Sisamouth)
17 Som Pteas On Chrork 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 028
01 Samros Koh Kong 1 (Sinn Sisamouth)
02 Nov Kmeng Chang Sabay 1 (Ros Serey Sothea)
03 Pka Rich Knong Chet 1 (Sinn Sisamouth)
04 Cham Tngay Vilvign 1 (Ros Serey Sothea)
05 Bong Soutram Chos 1 (Sinn Sisamouth)
06 Soben Kheugn Bong 1 (Ros Serey Sothea)
07 Loeung Rom Ban Teh_ 1 (Sinn Sisamouth)
08 Provat Sneh Kam 1 (Ros Serey Sothea)
09 Bek Kang 1 (Samouth & Pen Rorn)
10 Saniya Oy Bong Cham 1 (Samouth & Sothea)
11 Aknija Pkor Lorn 1 (Sinn Sisamouth)
12 Som Thort 1 (Samouth & Pen Rorn)
13 Rom ROCK 1 (Sinn Sisamouth)
14 Nochek 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 029
01 Yub Nis Oun Sa-art Lek 1 1 (Pen Rorn)
02 Mtis Na Min Hel 1 (Sothea & Rorn)
03 Ma Pi Nok 1 (Samouth & Sothea & Rorn)
04 Kmean Lork Te Sneha 1 (Sothea & Dara Chomchann)
05 Bong Nov Sneh Oun Doch Tngay Mu 1 (Dara Chomchann)
06 Kamlos 3 Neak 1 (Samouth & Samorn & Larang)
07 Soben 3 Yub 1 (Sinn Sisamouth)
08 Neakrou Krormom 1 (Samouth & Sothea)
09 Tpol Oun Samrab Bong 1 (Ros Serey Sothea)
10 Neary Chis Kon Korng Toch 1 (Samouth & Sothea)
11 Pros Krub Leak 1 (Meas Samorn)
12 Min Prorchan 1 (Ros Serey Sothea)
13 Sangsa Del Kjom Sromai 1 (Ros Serey Sothea)
14 Tngay Mun Bong Thoeb Oun 1 (Sinn Sisamouth)
15 Bong Eng Chea Prean Neary 1 (Samouth-Voeun-Sothea-Rorn)
16 1000 Sarapheap 1 (Sinn Sisamouth)
17 Memay 1 (Pen Rorn)
18 Kom Torn Thoeb Oun 1 (Ros Serey Sothea)
19 Sa-ek Kjom Mean Prorpon 1 (Sinn Sisamouth)
20 Sok Veng Mless_ 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 030
01 Chab Meas 1 (SIN SI SAMOUTH)
02 Kanseng Pak Pka 1 (SIN SI SAMOUTH)
03 Thminh Chheu Thkob 1 (SIN SI SAMOUTH)
04 Tumnuonh Chab Meas 1 (SIN SI SAMOUTH)
05 Hê Neak Tov Buos 1 (Samouth & Sothea)
06 Samleng Tavao Pel Os Sdarngkort 1 (SIN SI SAMOUTH)
07 Reatrei Chuob Sneh 1 (SIN SI SAMOUTH)
08 Chivit Neak Nesat 1 (SIN SI SAMOUTH)
09 Huos Haeuy Bong 1 (Samouth & Mao Sareth)
10 Samdei Min Tieng 1 (SIN SI SAMOUTH)
11 Phorp Preng Veasna 1 (Samouth & Sothea)
12 Sneh Et Ney 1 (Samouth & Sothea)
13 Bampé 1 (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 033
01 Krou Kmeng Tnam Chnang 1 (Sinn Sisamouth)
02 Choeu Chet Bong Chos 1 (Ros Serey Sothea)
03 Klach Hoeuy Kdey Sneh 1 (Ros Serey Sothea)
04 - Kjom Pika 1 (Mom Sophanarath)
05 Sneh Te Bong Mouy 1 (Ros Serey Sothea)
06 Khork Chet Sneh Srey 1 (Samouth & Sothea)
07 Nom Knea Rom Jerk 1
08 Min Ches Yol Chet 1 (Samouth & Sothea)
09 Prab Bong Ban Te 1 (Sinn Sisamouth)
10 Sa-ob Nas Srolanh Nas 1 (Pen Rorn & In Yeng)
11 Sneh Oun Sneh Bong 1 (Oeng Nary & Sothea)
12 Pjous Chivit 1 (Sinn Sisamouth)
13 Tor Sou Knong Thomcheat 1 (Ros Serey Sothea)
14 Mouy Chnam Phot Tov 1 (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 036
01 Kolab Meas Barng 1 (Sinn Sisamouth)
02 Tumnuonh Neang Kolab 1 (Pen Rorn)
03 Klen Kluon Champa 1 (Pen Rorn & Samouth)
04 On Plech Reuang Daeum 1 (Sinn Sisamouth)
05 Thngai Nis 1 (Pen Rorn)
06 Duong Champa 1 (Samouth & Pen Rorn)
07 Toch Yum Hau Kon 1 (Sothea & Pen Rorn)
08 Machha Leng Toek 1 (Sothea & Pen Rorn)
09 Thansuo 1 (Samouth & Sothea)
10 Darng Stoeng Sarnlong 1 (Pen Rorn & Unknown)
11 20 Chnam Knong Kuk 1 (Sinn Sisamouth)
12 Plov Chek Chea 3 1 (Ros Serey Sothea)
13 Decho Psarng Preng 1 (Sinn Sisamouth)
14 Nis Roe Pharl Bon 1 (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 037
01 Champa Kampong Prak 1 (Sinn Sisamouth)
02 Om Touk Chol Prek 1 (Samouth & Sothea)
03 Roveu Roveay 1 (Pen Rorn)
04 Rom SANTANA 1 (Ros Serey Sothea)
05 Min Choeur Te Pros Samay 1 (Samouth & So Savoeun)
06 Phumphourng Samay 1 (Sinn Sisamouth)
07 Trou Proes 2 1 (Nary & Pen Rorn)
08 Rumdourl Kropum 1 (Sinn Sisamouth)
09 Min Kvas Te Srey 1 (Oeung Nary)
10 Kbon Chivit 1 (Samouth & Pen Rorn)
11 Porsmay Hoeu Ha 1 (Sinn Sisamouth)
12 La-or Nis La-or 1 (Chea Savoeun)
13 Mjas Bor Yi Kha 1 (So Savoeun)
14 Mjas Tbong Kandieng 1 (Ros Serey Sothea)
15 Chhoeu Nas Oun 1 (Samouth & Sothea)
16 Kamrorng Phourng Tkol 1 (Sinn Sisamouth)
16 Kamrorng Phourng Tkol 1 (Sinn Sisamouth)
17 Kon Neak Na! 1 (So Saveun & Samorn)
18 Samnob Chet 1 (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 038
01 Dourng Netra 1 (Sinn Sisamouth)
02 Sday Chet Del Srolanh 1 (Pen Rorn)
03 Sloek Chheu Chak Mek 1 (Sinn Sisamouth)
04 Sneh Nov Te Sneh 1 (Pen Rorn)
05 Tep Thida Knong Soben 1 (Sinn Sisamouth)
06 Champos Srey Na 1 (Ros Serey Sothea)
07 Prek Eng Os Sangkhoeum 1(Sinn Sisamouth)
08 Skol Ros Sneh 1 (Ros Serey Sothea)
09 Oun Kong Doeung Klourn 1 (Sinn Sisamouth)
10 Tam Te Veasna 1 (Ros Serey Sothea)
11 Prourgn Sneh 1 (Ros Serey Sothea)
12 Chang Trem Te Kheugn 1 (Sinn Sisamouth)
13 Sat Rey Pel Lngeach 1 (Ros Serey Sothea)
14 Pel Mek Srotum 1 (Ros Serey Sothea)
15 Som Chourb Trem Cheat Noeng 1 (Sinn Sisamouth)
16 Toek Ho 1 (Pov Vannary)
Download

CLD 039
01 Krarmom Aranh 1 (Samouth & Sothea)
02 Nheak Charnh Chaeum Mles 1 (Ros Serey Sothea)
03 Morn Sneh Srei Kmao 1 (Sinn Sisamouth)
04 Thnorm Tpol On Phorng 1 (Pen Rorn & Samouth)
05 Yub 12 Kaeut 1 (Sinn Sisamouth)
06 Sangsa Kteuy 1 (Meas Samorn)
07 Som Barei 1 Daeum 1 (Vor Sarun)
08 Som Thort Rub Muoy Na Neang 1 (Sinn Sisamouth)
09 Lek 1 Doch Knea 1 (Pen Rorn & Samorn)
10 Krarmom Ches Phor 1 (Sothea & Pen Rorn)
11 Tevada Than Kandal 1 (Sinn Sisamouth)
12 Kon Nov Krarmom Té Mak 1 (Sothea & Dara Chomchan)
13 Pors May Khan Sla 1 (Sinn Sisamouth)
14 Kpeum Tpol On Roe_ 1 (Dara Chomchann)
15 Thnorm Chet 1 (Sinn Sisamouth)
16 Phnom Penh Knong Haôpav 1 (Vor Sarun)
17 Meul Kun Té On 1 (Sinn Sisamouth)
18 Pros Nis Trem Trov Té 1 (Chomchan-Rorn-Samout)
19 On Srors Té Bong_ 1 (Sothea & Pen Rorn)
Download

CLD 043
01 Both Samdek (Samouth & Sothea & Pen Rorn)
02 Knorng Phnom Sampov (Ros Sereysothea)
03 Kamlos Honda (Samouth & Sothea & Pen Rorn)
04 Battambang Del Kjom Sromay (Meas Samorn)
05 Snam Cream Chob Tpol (Pen Rorn)
06 Spean Chheu Aphop (Ros Sereysothea)
07 Neak Boeuk Trak Tor Kvas Sneh (Samouth & Sothea)
08 Tmor Kol Srormol Sneh (Ros Sereysothea)
09 Mlub Dong Ty 10 (Sinn Sisamouth)
10 Pkor Lorn Pailin (Ros Sereysothea)
11 Neak Leng Smorng Tan (Meas Samorn)
12 O-chrov Dambov Chas (Ros Sereysothea)
13 Bopha Slakete (Samouth & Pen Rorn)
14 Spean O-taki (Sinn Sisamouth)
15 Kantrim Trim Trim (Samouth & Sothea & Pen Rorn)
16 Mekhea Phnom Penh Dara Battambang (Samouth & Sothea)
17 Samros Neang Chev Touk Dor (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 045
01 Thoeb Chos (Samouth & Sothea)
02 Soben Lourch Sneh (Samouth & Pen Rorn)
03 Aso Ke-sor Mealea (Pen Rorn)
04 Kamakor Pises (Samouth & Pen Rorn)
05 Kom Smak Oun Ey (Pen Rorn)
06 Hora Tbanh Ay (Samouth & Pen Rorn)
07 Tomnourgn Sat Mohory (Pen Rorn)
08 Bong Pjoeu Kon Phorng (Sinn Sisamouth)
09 Anjeunh! Anjeunh! (Group)
10 Srey Chet Choeuk (Samouth & Rorn & Savy)
11 Che Chang (Rorn & Samorn & Savy)
12 Neak Leng Pouthav Dai (Group)
Download

CLD 046
01 Kou Sneh Kbeh Stoeung Kampot 1 (Samouth & Sothea)
02 Ches Te Rorng Cham 1 (Pen Rorn)
03 Pkay Preah Angkea 1 Sinn Sisamouth)
04 Paho-nika Kamsot 1 (So Saveun)
05 Pka Rich Leu Mek 1 (Ros Serey Sothea)
06 Oh! Sneh Euy 1 (Sinn Sisamouth)
07 Chok Peut Nas 1 (Ros Serey Sothea)
08 Tngay Sa-ek Bek Knea 1 (Samouth & Sothea)
09 Lourch Sneh Dourng Chan 1 (Ros Serey Sothea)
10 Chang Ban Te Chet 1 (Samouth & Pen Rorn)
11 Amrek Sneh Avachey 1 (Sinn Sisamouth)
12 Lork Leuy 1 (Samouth & Pen Rorn)
13 Som Bong Vil Vinh 1 (Pen Rorn)
14 Visamak Kal Knong Pathomvey 1 (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 047

01 Samros Bopha Koh Keo
02 Sangkhim Tngay Mouy (Pen Rorn)
03 Piphop Kmean Ney
04 Oun Mean Avey Samkhan (Pen Rorn)
05 Sachkdey Sneha (Thed Sambath)
06 Kjom Srolanh Te Bong Mouy (Ros Sereysothea)
07 Ayouk Min Os Min Slab Samouth & Sothea)
08 Suvityea Meada (So Savoeun)
09 Rom Trot
10 Nis Keu Kam Oun (Samouth & Pen Rorn)
11 Sangkhim Cheanik (Samouth & Pen Rorn)
12 Tngay Avasan Dech Cho Dam Din (Ros Sereysothea)
13 Samros Leaksmy (Samouth & Sothea)
Download

CLD 048
01 M-nous Chet Ple-Lvea (Sinn Sisamouth)
02 Pros Chet Ple-Lvea (Pen Rorn)
03 Dorng Stoeng Sangke (Sinn Sisamouth)
04 Thanak Pseng Chet Pseng (Samouth & Sothea)
05 Lea Lous Avasan (Sinn Sisamouth)
06 Chamloeuy Prumney (Ros Serey Sothea)
07 Kolbot Champos Mday (Samouth & Sothea)
08 Nissay Kam Mok-lean (Sinn Sisamouth)
09 Oun Som Smalea (Ros Serey Sothea)
10 Thoeb Kom Chhob (Samouth & Rorn & Sothea)
11 Chet Del Srolanh (Ros Serey Sothea)
12 Yeung Smos Ning Knea (Nary & Pen Rorn)
13 Kon Srey Yeung Ayou 5 Chnam (Ab Dulsary)
14 Veal Sre 100 (Chea Savoeun)
Download

CLD 049
01 Tomninh Sneha (Sinn Sisamouth)
02 Cheung Mek Por Kmao (Pen Rorn)
03 Cheung Mek Por Svay (Sinn Sisamouth)
04 Toek Pnek Dany (Ros Serey Sothea)
05 Cheung Mek Por Sor (Samouth & Pen Rorn)
06 Pleng Majureach (Sinn Sisamouth)
07 Chang Te Hek Kham (Samouth & Sothea)
08 Chheam Anatha (Chea Savoeun)
09 Montha Meas Bong (Samouth & Pen Rorn)
10 Chol Oun Mdech Ban (Samouth & Sothea)
11 Sen Chhoeu Chet
12 Kolab Koh Koe (In Yeng)
13 Ploeu Loeung Bat Sneh (Ros Serey Sothea)
14 Sday Nas Peak Sambot (Chea Savoeun)
Download

CLD 051
01 Chamrieng Moranak (Sinn Sisamouth)
02 Tngay Lich On Srarnos (Ros Serey Sothea)
03 Tich Ké Tich Knhom (Sinn Sisamouth)
04 Chivit Kakvei Dantrei Sneh (Samouth & Pen Rorn)
05 Vibat Changrai (Ros Serey Sothea)
06 Neak Veay Sbêk Cheung Dai Ek (Meas Samorn)
07 Chorcheay Neang Vorng (Ros Serey Sothea)
08 Sday Chet Del Kham Reaksa (Sinn Sisamouth)
09 Chet 1 Tlaeum (Samouth & Pen Rorn)
10 Srarlanh Haeuy Mdech Sa-arb (Sinn Sisamouth)
11 Reuang Sneh Knhom (Chhuon Malay)
12 Phey Avei Mles (Ros Serey Sothea)
13 Tngay Sa-ek Bêk Knea (Sinn Sisamouth)
14 Tumnuonh Tror Khmer (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 054
01 Bat Pdei (Pen Rorn)
02 Pnhaeu Samnieng (Korng Phano & Pen Rorn)
03 Ena Sneh Knhom (Ros Serey Sothea)
04 Kom Tam Bong Ey (Sinn Sisamouth)
05 Knhom Min Sok Chet Té (Pen Rorn)
06 Kamlos Et Pruoy (Yos Ullarang)
07 Neary Borotés Roe (Sinn Sisamouth)
08 Pha-êm Nas Sneh (Pen Rorn)
09 Cyclo (Yos Ullarang)
10 Sman Khos Haeuy Bong (Ros Serey Sothea)
11 Bong Khoeng Reuang Avei (Sieng Vanthy)
12 Ram Changvak ROCK (Sinn Sisamouth)
13 Kamlos Chres Chab (Pen Rorn)
14 Arn Chet Reuang Avei (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 055
01 Pign Chet Cheanich (Chea Savoeun)
02 Som Rom Cheamouy Phorng (Sinn Sisamouth)
03 Neary Sork Kley (Duch Kimhak)
04 Chnang Chas Bay Chngang (Ros Serey Sothea)
05 Vey Pign Kromom (Sinn Sisamouth)
06 Pign Kromom Tov Hoeuy (Ros Serey Sothea)
07 Rosoeub Nas (Sinn Sisamouth)
08 Riebka Pel Na (Ros Serey Sothea)
09 Neak Kat Sork Day Ek (Sinn Sisamouth)
10 Neak Kat Sork Day Ek (Ros Serey Sothea)
11 Kampong Chnang Chek Ktis (Vor Sarun)
12 Chamrieng Visamakal (Pov Vannary)
13 Kromom Chhoe Loe (Sinn Sisamouth)
14 Chhet Chhet Preut Preut (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 057
Download

CLD 058
01 Som Bong Kor Puk Mot (Ros Serey Sothea)
02 Tngay Sa-ek Bek Knea (Sinn Sisamouth)
03 Roub Py Chivit Mouy (Samouth & Pen Rorn)
04 Sneha Champa Meas (Samouth & Sothea)
05 Smos Ponoeung Hoeuy (Sinn Sisamouth)
06 Sneh Yeung (Samouth & Pen Rorn)
07 Klen Sneh (Toch Teng)
08 Kakvey Sangkhoeum (Pov Vannary)
09 Vil Tam Saniya (Sinn Sisamouth)
10 Mday Kjom (Pov Vannary)
11 Chamrieng Kampleng Trangdeu (Trang Deu)
12 Touek Pnek Rumchang (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 060

01 Chamrieng Kvas Tumnuk (Sinn Sisamouth)
02 Srarlanh Bong Dol Cha-oeng (Pen Rorn)
03 Kom Leng Prarlam Mén Lok Ta (Samouth & Pen Rorn)
04 Sday Chumnoun Choun Mê Tov Sdei (Sinn Sisamouth)
05 Min Leng Té Prarporn (Ros Serey Sothea)
06 Srarnos Klem Chan (Savoeun & Sothea)
07 Bandam Pdam Tov Samlot (Ros Serey Sothea)
08 Pailin Knhom Euy (Chea Savoeun)
09 Reatrei Pka Rich (Group)
10 Phnom Sampov Chumrov Duong Chet (Sinn Sisamouth)
11 Tep Absar Chnam Thmei (Samouth & Pen Rorn)
12 Kom Ngor Pék On (Sinn Sisamouth)
13 Chamrieng Kmean Avasan (Pen Rorn)
14 Ramvorng Srorng Chet (Group)
15 Tumnuonh Toch Phnom (Sinn Sisamouth)
16 Kolab Kob Nimit (Samouth & Pen Rorn)
17 Oh! Ban Tbong Muoy Krob (Meas Samorn)
Download

CLD 061
01 Veasna Kanha Kamprea (Ros Serey Sothea)
02 Kolab Daunteav (Sinn Sisamouth)
03 Som On Meta Bopha Kampong Som (Sinn Sisamouth)
04 Lan Chavay Té On (Oeng Nary & Pen Rorn)
05 Koh Chas Koh Thmei Srei Prê Che (Sinn Sisamouth)
06 O Toek Tla Bopha Pailin (Oeng Nary & Sothea)
07 Chamrieng Rorbars Bong (Sinn Sisamouth)
08 Ko Chas Chang Pas Smav Kchei (Oeng Nary & Sothea)
09 Toek Andaung Khê Vorsa (Nary-Sothea-Rorn)
10 Anuksavry Klaoch Psa (Sinn Sisamouth)
11 Battambang Kom Charng Pie Knhom (Sinn Sisamouth)
12 Ban Chea Knhom Samloeng Meul Ne (Samouth & Sothea)
13 Pailin Prorloeng Sneh (Sinn Sisamouth)
14 Pdei Knhom Kongsê Thmei (Oeng Nary & Pen Rorn)
15 Doch Hao Teay Mén (Samorn & Pen Rorn)
16 Anuksavry Toek Tleak (Group)
Download

CLD 062
01 Tov Leng Bon Pchum (Samouth & Pen Rorn)
02 Sayon Prot Sneh (Ros Serey Sothea)
03 Rey Meas Sdok Sdam (Samouth & Sothea)
04 Cham Chea Nich (Pov Vannary)
05 Phno Phnom Karng-rey (Ros Serey Sothea)
06 Yihub Pailin (Sinn Sisamouth)
07 SONY Bandol Sneh (Sinn Sisamouth)
08 Tuk Thnaot (Sinn Sisamouth)
09 Sa-ob Pros Dék Pha-ieng (Samouth & Pen Rorn)
10 Lea Phum Séksork (Sinn Sisamouth)
11 Tarn Kluon Nov Khmeng (Ros Serey Sothea)
12 Chang Kaeut Chea Ruy (Meas Samorn)
13 Lea Haeuy Kolab Battambang (Samouth & Sothea)
14 Huos Haeuy Bong (Pov Vannary)
15 Ram SUPRISE PARTY (Sinn Sisamouth)
16 Srar-êm Khmao Steu (Sinn Sisamouth)
17 Kamsan Chnam Thmei (Huy Meas & Pen Rorn)
Downloan

CLD 063
01 Mlis Lea Chak Torng (Sinn Sisamouth)
02 Lea Haeuy Pailin (Pen Rorn)
03 Krarlang Lang Euy (Samouth & Pen Rorn)
04 Srar-êm Leak Kluon (Sinn Sisamouth)
05 Sék Saom (Samouth & Pen Rorn)
06 King Kork Krart (Sinn Sisamouth)
07 Chan Reas Leu Rorth Yorn Krong (Sinn Sisamouth)
08 Moem Eng (Samouth & Pen Rorn)
09 Rumduol Dorng Stoeng Siem Reap (Sinn Sisamouth)
10 Lea Battambang (Ros Serey Sothea)
11 Kamlos Chas Pas Neak Memay (Samouth & Pen Rorn)
12 Anuksavry Khet Posat (In Yeng)
13 On Rieb Ka Chos (Samouth & Sothea)
14 Kraom Mlub Daung Kampong Som (Oeng Nary)
15 Toek Lich Knorng Tuol (Group)
16 Phsorng Kaeut Chea Toek (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 064

01 Dara Kjom (Oeung Nary)
02 Klach Pas Pdei Keh (Samouth & Pen Rorn)
03 Pka Reang (Oeung Nary)
04 Romvong Chnam Thmei (Samouth & Sothea)
05 Neary Nim Nourn (Sinn Sisamouth)
06 Num Korm Snole Dong (Samorn & Pen Rorn)
07 Cheat Chea Bopha (Ros Serey Sothea)
08 Som Sla (Samouth & Sothea)
09 Kam Akrork (Sinn Sisamouth)
10 Ork Mon Kla (Group)
11 Chnam Kroy Kheh Ning (Samouth & Pen Rorn)
12 Kobe Srey York Pdei Beb Na (Nary & Pen Rorn)
13 Pka Kompong Rich (Ros Serey Sothea)
14 Teas Dai 4 Dorng (Mol Kamach)
Download

CLD 066
Download

CLD 068
01 Neh! Pros Kamsak (Samouth & Sothea)
02 Kom Noek Tveu Avey (Ros Serey Sothea)
03 Ros Cham Chamloeuy (Sinn Sisamouth)
04 Andat Bong (Pen Rorn)
05 Memay 1 Pleung (Sinn Sisamouth)
06 Kheugn Sneh Kjom Te (Ros Serey Sothea)
07 Kleat Teang Srolanh (Sinn Sisamouth)
08 Yangna Hoeuy (Pen Rorn)
09 Chagnchiegn Pich Na Oun (Sinn Sisamouth)
10 Youveachun Vey Sneh (Ros Serey Sothea)
11 Oun Yum Rieng Avey (Sinn Sisamouth)
12 Reatrey Del Ban Chourb Knea (Ros Serey Sothea)
13 Kdech Chhoeu Nas Oun (Sinn Sisamouth)
14 Oun Rom Te
Download

CLD 070
01 Min Del Kheunh Sars (Samouth & Pen Rorn)
02 Kolab Pailin (Sinn Sisamouth)
03 Ramkbach Khemara (Pen Rorn)
04 Sark Veng Anlay (Sinn Sisamouth)
05 Akara Tam Preah Peay (Sinn Sisamouth)
06 Kandob 10 (Meas Samorn)
07 Soriya Rieb Lich (Sinn Sisamouth)
08 Pkay Proek (Sinn Sisamouth)
09 Ram Ket Chit Kay (Samouth & Sothea)
10 Aôy Tê Ban (Samouth & Savoeun)
11 Toch Euy Toch Srei (Samouth & Sothea)
12 Reatrei Toek Kmum (Pen Rorn)
13 Thlang Tha Min Thlang (Samorn & Pen Rorn)
14 Klen Euy Klen Kluon (Sinn Sisamouth)
15 Ram Daôy Metre (Samouth & Sothea & Rorn)
Download

CLD 071
01 OH! YE YE (Sinn Sisamouth)
02 Chet Et Sangkhim (Sinn Sisamouth)
03 Cham Te Neak (Sinn Sisamouth)
04 Rumdourl Angkor (Sinn Sisamouth)
05 Sen Srolanh (Sinn Sisamouth)
06 Sdab So Toek Plieng (Sinn Sisamouth)
07 Sday Dourng Dara (Sinn Sisamouthv)
08 Kjom Rorng Cham (Sinn Sisamouth)
09 Romvong Knong Pel Reatrey (Sinn Sisamouth)
10 Boe Ning Prot Hoeuy (Sinn Sisamouth)
11 Mek Ning Dey (Sinn Sisamouth)
12 Plieng Srork Nov Mot Bang-orch (Sinn Sisamouth)
13 Reatrey HONG KONG (Sinn Sisamouth)
14 Chan Chak Mek (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 073
01 Mlub Po Bakheng (Sinn Sisamouth)
02 Ork Boeung Kanseng (Sinn Sisamouth)
03 Chumno Pailin (Ros Serey Sothea)
04 Lourch Sneh Lourch Tuk (Sinn Sisamouth)
05 Ponman Khe Tiet (Ros Serey Sothea)
06 Sros Nis Sros (Sinn Sisamouth)
07 Bandam Srey Kbot (Ros Serey Sothea)
08 Chapei Ning Mit Kjom (Sinn Sisamouth)
09 Oun Som Pjoeu Sneh (Ros Serey Sothea)
10 Cheung Phnom Totea (Oeung Nary)
11 Tropeang Sab Kolab Roy (Ros Serey Sothea)
12 Ban Chourb Hoeuy (Sinn Sisamouth)
13 Soriya Psorng Sneh (Sinn Sisamouth)
14 Soriya Psorng Sneh (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 074
01 Chhob Srarlanh On Tov (Ros Serey Sothea)
02 Russey Muoy Daeum (Oeng Nary & Sothea)
03 Chamrieng Lea Knea (Ros Serey Sothea)
04 Kbot Haeuy Kbot Tiet (Ros Serey Sothea)
05 Chet Et Meta (Ros Serey Sothea)
06 Veal Smao Khiev Kchei (Pen Rorn)
07 Chang Tov Rork Neak Mday (Ros Serey Sothea)
08 On Cha-êt Chet Nas (Ros Serey Sothea)
09 Chamrieng Sneh Yeung (Ros Serey Sothea)
10 Mday Noeng Kon (Pen Rorn)
11 Sarl Tê Toek Pnék (Ros Serey Sothea)
12 Sabbay Mles Té (Pen Rorn)
13 Chita Noeng Chao (Sinn Sisamouth)
14 Tumnuonh Khmeng Kamprea (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 075
01 Oe O-Akara (Sinn Sisamouth)
02 Oe Pseng Barey (Sinn Sisamouth)
03 Odom Pheakriyea Teahean (Samouth & Sothea)
04 Nissay Krub Leak (Sinn Sisamouth)
05 Sneha Mohosot (Bich Saloeun)
06 Chrorlorng Sekmeas (Sinn Sisamouth)
07 Neak Trachor (Pen Rorn)
08 Lous Lorng Krom Thorony (Sinn Sisamouth)
09 Amara Prot Pdey (Pen Rorn & Sothea)
10 Art Kambang Dourng Chet (Ros Serey Sothea)
11 Kjol Tonle (Sinn Sisamouth)
12 Chumno Trocheak (Pen Rorn)
13 Klen Chorb Neasa (Keo Sokha)
14 Stoeung Slakou (Prum Yitho)
Download

CLD 076
01 Reatrei Ti (Ros Serey Sothea)
02 Muoy Meun Alay (Sinn Sisamouth)
03 Kom Khort Bong Ey (Samouth & Sothea)
04 Bampé Tepsoda Chan (Samouth & Sothea)
05 Akara Lohet (Samouth & Sothea)
06 Samros Champa Reangsei (Ros Serey Sothea)
07 Tumnuonh Phokol Kuma (Sinn Sisamouth)
08 Chamrieng Avasan (Ros Serey Sothea)
09 Tngay Na! Tngay Na (Sinn Sisamouth)
10 Trarpeang Peay (Sinn Sisamouth)
11 Trarpeang Peay (Ros Serey Sothea)
12 Kom Plich Bandam (Sinn Sisamouth)
13 Sneh Kmean Prê (Samouth & Sothea)
14 Vilvinh On (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 082
01 Thavary Meas Barng (Sinn Sisamouth)
02 Kbon Kakei (Samouth & Sothea)
03 Samnau Kakei (Sinn Sisamouth)
04 Sen Klaoch Psa (Ros Serey Sothea)
05 Snae Srei Srok Obun (Sinn Sisamouth)
06 Nuon La-arng Prorm Tov (Samouth & Sothea)
07 Reasmei Kdei Sangkhoem (Sinn Sisamouth)
08 Snae Chlarng Veha (Samouth & Dy Saveth)
09 Snae Chlarng Veha (Thai) (Samouth & Dy Saveth)
10 Sam Kmean Toah (Sinn Sisamouth)
11 Prum Den Chet (Khmer) (Sothea & Samouth)
12 Prum Den Chet (Thai) (Sothea & Samouth)
13 Snae Doch Toek Plieng (Samouth & Sothea)
14 Koktlork Borei (Samouth & Thed Sambath)
Download

CLD 085
01 Rorng Cham Tngay Saek (Sinn Sisamouth)
02 Os Sangkhim (Ros Serey Sothea)
03 Hoe Cheung Khek (Vor Sarun)
04 Norork Lokey (Ros Serey Sothea)
05 Lea Hoeuy Sangsa Kjom (Sothea & Samouth)
06 Chamrieng TumTeav (Samouth & Sothea)
07 Samlanh Chet Oun (Sothea & Meng Bunraoath)
08 Rumdourl Pursat (Sinn Sisamouth)
09 Sneha Pinvong (Sothea & Samouth)
10 Boe Bong Bok Srov (Vor Sarun & Pen Rorn)
11 Hoera Tos Teay (Sinn Sisamouth)
12 Yeung Kom Plich Knea (Samouth & Sothea)
13 Chamrieng Samrab Oun (Thed Sambath)
14 Chamrieng Visamakal (Samouth & Sothea)
Download

CLD 091
01 Chet Ov Knhom (Huy Meas)
02 Cham Chuob Pa Kon Krub Cheat (Huy Meas)
03 Saniya Chuob Knea Tngay Nis (Huy Meas)
04 On Prorm Smak (Huy Meas)
05 Vipade Sarei Samphors Phuong (Huy Meas)
06 Veasna Bopha Bandêt Toek (Huy Meas)
07 Pros Chet Prean (Huy Meas)
08 Soben Sneha (Huy Meas)
09 Som Nhornhim Mdorng Tiet (Huy Meas)
10 Bamnol Chivit (Huy Meas)
11 Chet Euy Kom Noek (Huy Meas)
12 Neok Haeuy Neok Tiet (Huy Meas)
13 Sa-êk Haeuy Sa-êk Tiet (Huy Meas)
14 Prort Preah Mea (Huy Meas & Samouth)
Download

CLD 092
01 Kmao Euy Kmao (Song Seum & Sothea)
02 Cham Meul Te Plov (Song Seum & Sothea)
03 Keng Yub Soben Kheugn Oun (Im Song Serm)
04 Krormom Kamlos Hoeu Ha (Song Seum & Sothea)
05 Srornos Kantaung Khiev (Im Song Serm)
06 Krormom Reus Pdey (Song Seum & Pen Rorn)
07 Tov Hoeuy Mok Vinh (Song Seum & Huy Meas)
08 Boe Bong Srolanh Kjom (Song Seum & Sothea)
09 Trey Sre (Keo Sokha & Song Seum)
10 Kdam Sre (Keo Sokha & Song Seum)
11 Oun Noek Kheugn Te (Im Song Serm)
12 Phoumea Chak Kang-Keb (Song Seum & Hay Sokhom)
13 Ban Roeu Te (Song Seum & Sothea)
Download

CLD 095
01 Yub Mign Oun Nhonhim (Sinn Sisamouth)
02 Sork Veng Mdech Min Ut (Sinn Sisamouth)
03 Skol Ke Py Kal Na (Ros Serey Sothea)
04 Bong Ros Pros Oun (Sinn Sisamouth)
05 Pign Chet Te Bong Mouy (Ros Serey Sothea)
06 Samleng Skor Dai Ek (Sinn Sisamouth)
07 Kamlos Srey Chomm (Ros Serey Sothea)
08 Preah Chan Reas Hoeuy (Sinn Sisamouth)
09 Kheugn Min Ban (Sinn Sisamouth)
10 Chne Samot Sneh (Sothea & Samouth)
11 Neary Mini Krohom (Thed Sambath)
12 Tngay Na Phnom Roleay (So Saveun)
13 Meul Pnek Kjom Kheugn Chet Kjom (Sinn Sisamouth)
14 Chang Chourb Knong Soben (So Saveun)
Download

CLD 096
01 Lea Haeuy Chivit Lokei (Ros Serey Sothea)
02 Riem Cbarng Yeung (Sinn Sisamouth)
03 Stoeng Snae Stoeng Prart (Ros Serey Sothea)
04 Prarchum Knea Phoek Ram Sabay (Samouth & Pen Rorn)
05 Nov Tê Srarlanh (Pen Rorn)
06 Kam Kay Min Tieng (Sinn Sisamouth)
07 Stoeng Anusa (Samouth & Sothea)
08 Taeu Tngai Na Vilvinh Ros Serey Sothea)
09 On Som Pnhaeu Chha-oeng (Ros Serey Sothea)
10 Reatrey Bat Snae (Ros Serey Sothea)
12 Bêk Teang Toek Pnék (Samouth & Sothea)
13 Noek Euy Sen Noek (Ros Serey Sothea)
14 Leakhena Meas Barng (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 105
01 Toek Pnek Neay Dam (Sos Matt)
02 Apea-pipea Et Ney (Sos Matt)
03 Peak Ork Chorng Dai (Sos Matt)
04 Pjoeu Korng Chorng Dai (Sos Matt)
05 Meas Sneh Meas Sneh (Sos Matt)
06 Toek Pnek Mday Kjom (Sos Matt)
07 Toek Pnek Mday Kjom (Huy Meas)
08 Plek Bantol Doch Sneh Kjom (Sos Matt)
09 Phnom Pleung Sneha (Sos Matt)
10 Bat 1 Yub Tov Na (Sos Matt & Huy Meas)
11 Moranakpheap Sangsa Kjom (Sos Matt)
12 Lea Bong Chole Mlub (Sos Matt & So Savoeun)
13 Veasna Ta Kvak (Sos Matt)
Download

CLD 109
01 Chamka Samrong (Huy Meas)
02 Srolanh Bong Nas (Huy Meas)
03 Borey Choulong (Huy Meas)
04 Chamrieng Lork pka (Huy Meas)
05 Oun Som Pjoeu Chet (Huy Meas)
06 Lea Hoeuy Sneha (Huy Meas)
07 La-ang Phnom Kampot (Huy Meas)
08 Mnous Doch Pka Pka Doch Mnous (Huy Meas)
09 Mouy Chivit Chek Chea (Huy Meas)
10 Oun Ban Sok Pros Bong (Huy Meas)
11 Oun Sneh Te Bong (Huy Meas)
12 Pheakdey Pheap Neang Klampou (Huy Meas)
13 Reasmei Ney Doung Chan (Huy Meas)
Download

CLD 111
01 Reahou Chab Chan (Sinn Sisamouth)
02 Lea Hoeuy Soumatra (Samouth & Sothea)
03 Bong Som Lea Hoeuy (Sinn Sisamouth)
04 Keng Tov Keng Tov (Sinn Sisamouth)
05 Keng Tov Keng Tov (Ros Serey Sothea)
06 Chet Bours (Sinn Sisamouth)
07 Phno Samot (Ros Serey Sothea)
08 Bong Ning Bes Pka Hoeuy (Sinn Sisamouth)
09 Si Bay Boek Chnang (Nary-Sambath-Rorn-SimTouch)
10 Samot Toek Pnek (Sinn Sisamouth)
11 Sambot 1000 Peak (Chhourn Malay)
12 Kam Sneh Srey Am (Samouth & Sothea)
13 Soeuch Teang Toeuk Pnek (Ros Serey Sothea)
14 Reatrey Del Kjom Cham Min Plich (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 113
01 Tngay Nis Min Chole Pteas Te (Sinn Sisamouth)
02 Tngay Nis Min Chole Pteas Te (Pen Rorn)
03 Tngay Na Bong Chole Pteas (Chhourn Malay)
04 Chamrieng Samrab Oun (Sinn Sisamouth)
05 Samros Bopha (Sinn Sisamouth)
06 Min Plich Bandam (Sinn Sisamouth)
07 Toek Ho Chngay (Chhourn Malay)
08 Bong Kmean Meta (Chhourn Malay)
09 Oun Pign Chet Te Mneak Eng (Pen Rorn)
10 Cham Oun Rol Tngay (Sinn Sisamouth)
11 Nov Te Prathna (Sinn Sisamouth)
12 Chet Phet Kbot (Sinn Sisamouth)
13 Bamplich Min Ban (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 115
01 Angkalimea (Sinn Sisamouth)
02 Proyat Bapakam Na! (Samouth & Sothea)
03 Anjeugn Tov Na Bong (Samouth & Sothea)
04 Sa-ob Neak Leng Lbeng Sisorng (Pen Rorn & Kim Hak)
05 Khos Pi Kjom (Ros Serey Sothea)
06 Sneh Bong Ning Oun (Samouth & Sothea)
07 Toeuk Pnek Neang Posh Chumpou-r (Ros Serey Sothea)
08 Pka Sbay Roeung (Duch Kimhak)
09 Bong Ches Kbourn Sneh (Sinn Sisamouth)
10 Rattanavong Ning Sokonthearos (Samouth & Sothea)
11 Pdach Kon Prorsa
12 Srey Toch Sromeh (Samouth & Pen Rorn)
13 Chrieng Lea Gneat
Download

CLD 119
01 Mlub Sneh Doem Srolav (Samouth & Sothea)
02 Besdong Kamprea (Ros Serey Sothea)
03 Tumnourgn Sopheany (Ros Serey Sothea)
04 Pagnha Chivit (Meas Hok Seng)
05 Chan Chak Mek (Samouth & Sothea)
06 Oun Pdagna Trov Teh Slab (Ros Serey Sothea)
07 Sneh Than Doseth (Samouth & Sothea)
08 Tngay 12 Kakada (Sinn Sisamouth)
09 Polto Aphop (Ab Dulsary)
10 Thnorm Euy Thnom (Samouth & Sothea)
11 Mdech Bat You Mles (Pen Rorn)
12 Tuk Et Tleng (Ros Serey Sothea)
13 Troung Sen Ronthot (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 125
01 Champa Battambang (Sinn Sisamouth)
02 Champei Siem Reap (Sinn Sisamouth)
03 Kdav Tngay Min Smaeu Kdav Chet (Pen Rorn)
04 Cham Cheat Kroy Chos (Sinn Sisamouth)
05 Barnh Chea Pith Kalyanei (Sinn Sisamouth)
06 Tngay Chan Anuksa (Sinn Sisamouth)
07 Keng Mork Bong (Nov Narin)
08 Chlaeuy Maok Sneha (Sinn Sisamouth)
09 Toek Ho Kraom Spean (Sinn Sisamouth)
10 Kom Nhornhim Dâk Knhom (Pen Rorn)
11 Chngay Sneha (Sinn Sisamouth)
12 Smân Chet Min Trov (Sinn Sisamouth)
13 Kampot Kampoul Duong Chet (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 127
01 Than Sour Ney Monus Kvak (Sinn Sisamouth)
02 Koeu Tpol Oun Na (Pen Rorn & Samouth)
03 Neak Na Min Noek Oun (Sinn Sisamouth)
04 Neakna Prouy Cheang Neakna (Ros Serey Sothea)
05 Mean Prak Mean Sneh (Sinn Sisamouth)
06 Os Prak Os Sneh (Sinn Sisamouth)
07 Kleb Klen Chanthou (Samouth & Sothea)
08 Chhob Niyeay Py Roeung Sneha (Sinn Sisamouth)
09 Thansour Ney Yeung (Samouth & Sothea)
10 Raung Ka Cham Sneh (Ros Serey Sothea)
11 Atreat (Sinn Sisamouth)
12 Mon Sneh Kluy Tep (Ros Serey Sothea)
13 Prot Tiang Srolanh (Sinn Sisamouth)
Download

CLD 131
01 Pnek On Mean Avei (Sinn Sisamouth)
02 Sman Te Sroah Haeuy Noeng (Pen Rorn)
03 Nov Te Sday (Sinn Sisamouth)
04 Pros Pros Yum Srarlanh (Ros Serey Sothea)
05 Meta Riem Pharng (Korng Sam Oeun & Chantha)
06 Rumpoeng Rumpoeng (Ros Serey Sothea)
07 Neakna Kmean Snae (Sinn Sisamouth)
08 Khoch Chet Torte (Sinn Sisamouth)
09 Plieng Kmean Rordov (Sinn Sisamouth)
10 Knhom Penh Krarmom (Pen Rorn)
11 Klach On Ban Ke (Sinn Sisamouth)
12 Nov Te Kleat (Korng Chantha)
13 Yeung Nam Knea Ram Leng (Touch Saly)
14 Chet Krarmom (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 149
01 Kampong Thom Chumrum Chet (Sinn Sisamouth)
02 Sangkhim Roeu Kmean Sangkhim (Sinn Sisamouth)
03 Kuk 1 Chivit (Sinn Sisamouth)
04 Pros Roeung Avey (Ros Serey Sothea)
05 Piphup Sneh Kjom (Sinn Sisamouth)
06 1 Yub 1 Chivit 1 (Ros Serey Sothea )
07 Bopha Koh Rumdourl (Sinn Sisamouth)
08 Samleng Sneh Thmei (Ros Serey Sothea)
09 Sovann Sakor Chegn Ptim (Pen Rorn)
10 Chhoeu Chet Nas Kjom (Huy Meas)
11 Kmean Avey Bombek Loeuy (Samouth & Sothea)
12 Nov Noek Roeu Plich (Ros Serey Sothea)
13 Saniya 3 Tngay (Sinn Sisamouth)
14 Sneh Del Keh Bos Bang Choel (Huy Meas)
Download

CLD 171

01 Oun Euy Meaul Pkay (Sinn Sisamouth)
02 Lea Hoeuy Paris (Sinn Sisamouth)
03 Sampeay Kam (Pen Rorn)
04 Bopha Vientane (Sinn Sisamouth)
05 Cham Nov Tê Cham (Ros Sereysothea)
06 Oh! Dalé (Sinn Sisamouth)
07 Beo Mean Veasna (Sinn Sisamouth)
08 Sen Chok Chheam (Chhourn Malay)
09 Soben Kheugn Oun (Sinn Sisamouth)
10 Pka PuthNeak (Keo Kan Manimol)
11 Chet Ning Chet (Chhun Vanna)
12 Toe Bong Doeng Té...Oun Sneh Bong Mouy
13 Srolanh Bong Cheanik (Keo Kan Manimol)
14 Het Avey Bong Chos CHol Oun (Prum Sunly)
Download

CLD 177
01 Aknicha Sneh Kjom (Meas Hok Seng)
02 Thansour Kirirom (Mao Sareth)
03 Toe Yol Chet Bong Té (Meas Hok Seng)
04 Thoeb Oun Mok (Keo Montha)
05 Skol Tê Klen Min Ban Klourn (Meas Hok Seng)
06 Knoey Mouy Pi Neak (Pen Rorn)
07 Tgnay Os Sangkhoem (Oeng Song Seum)
08 Ob Oun Mok (Keo Montha)
09 Tomnourgn Pros (Meas Hok Seng)
10 Kou Chivit (Keo Montha)
11 Bopha Chanda Bong (Oeng Song Seum)
12 Kom Tê Chol Oun (Chourb Saroeun)
13 Chivit Noek Sneha (Oeng Song Seum)
14 Rorng Cham Krom Ponleu Chantrea (Huy Meas)
Download

CLD 181
01 Kcharng Kdark (Sinn Sisamouth)
02 Kamloah Olakyin (Samorn & Pen Rorn)
03 Bopha Donteav (Sothea & Samouth)
04 Memay Sabay Chet (Pen Rorn)
05 Yeung Ram Teang Oah Knea (So Savoeun)
06 Bat Damnoeng (Ros Serey Sothea)
07 Chang Te Nov Krarmom (Huy Meas)
08 Rorloem Tark Tark (Samorn & Savoeun)
09 Preah Peay Phat (Sim Tiet)
10 Srei La-ar Te Chmors (Nary & Pen Rorn)
11 Prorm Smak Barng Tov (Toch Teng)
12 Hinh Harng Krarmom (Nary & Pen Rorn)
13 Klach Srei (Oeng Nary)
14 Pka Rich Haeuy (Samouth & Sothea)
Download

CLD 183
01 Bamram Krarmom (Pen Rorn & Samouth)
02 Beysach Krarmom (Sinn Sisamouth)
03 Ka-êk Prot Bangkorng (Sinn Sisamouth)
04 Noek Krub Velea (Sinn Sisamouth)
05 Sambot Chong Kraoy (Sinn Sisamouth)
06 Chamrieng Neak Lork Ayorng (Pen Rorn & Samnang)
07 Sarika Keo Vorng (Pen Rorn & Samouth)
08 Pros Bong Tlorb Srarlanh On (Sinn Sisamouth)
09 Lea Haeuy Kam Sneh Lokei (Ros Serey Sothea)
10 Kandol Leng Suon (Samouth-Rorn-Touch-Nang)
11 Smak Muoy Chivit (Samouth & Pen Rorn)
12 Srach Tê Mê Ov (Ros Serey Sothea)
13 Oh! My Love (Pov Vannary)
14 Baeu Knhom Mean Phop Veasna (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 187
01 Tha Té Koe Té (Pen Rorn)
02 Mchas Klen Nov Ti Na (Sinn Sisamouth)
03 Reatrey Nat Chuob (Sinn Sisamouth)
04 Praryat Kmas Ké (Pen Rorn)
05 Luoch Meul On (Uk Sinareth)
06 Bong Meul Plov On Nek (Pen Rorn)
07 Chet Prean (Pen Rorn)
08 Obsok Nas Pa (Sothea & Sieng Vanthy)
09 Min Srarlanh Koe Min Srarlanh Té (Ros Serey Sothea)
10 Baeu Srarlanh Knhom (Ros Serey Sothea)
11 Cham Dol Na Tiet (Chhuon Malay)
12 Pél Bong Kleat Tov (Pen Rorn)
13 Kandal Prey (Pen Rorn)
14 Plieng Rorlim On Srarnos (Mao Sareth)
Download

CLD 189
01 Chantrea Reas Heuy (Sinn Sisamouth)
02 Chourb Doy Chaydon (Sinn Sisamouth)
03 Neavea Lea Phê (Mao Sareth)
04 Bong Sen Pinh Chet Ning Srey (Sinn Sisamouth)
05 Pous Troung (Pen Rorn)
06 Asina Sneha Bong (Sinn Sisamouth)
07 Reatrey Sekong (Huy Meas)
08 Sovann Machha (Sinn Sisamouth)
09 Rom A Go Go (Sinn Sisamouth)
10 Dara Kjom Euy (Sinn Sisamouth)
11 Knagn Nas (Pen Rorn)
12 Rom Cha Cha Cha (Samouth & Sothea)
13 Lea Heuy Reachtheany (Chhun Vanna)
14 Tonlé Sneha (Chhun Vanna)
Download

CLD 191
01 Kumnum 20 Chnam (Sinn Sisamouth)
02 Wat Champou Ka-ek (Sinn Sisamouth)
03 Sa-ek Lea Meh Chole Tveu Teahea (Sinn Sisamouth)
04 Akara Lohet (Huy Meas)
05 Chumrum Wat Sleng (Thed Sambath)
06 Oun Som Choun Por (Huy Meas)
07 Tov Cbang Chos Mjas Chet (Samouth & Huy Meas)
08 Veacha Yukveachun Korki Thom (Sinn Sisamouth)
09 Smak Chole Kamangdo (Samouth & Huy Meas)
10 Sronos Dey Khmer (Samouth & Huy Meas)
11 Samrek Chheam Khmer (Sinn Sisamouth)
12 Samrek Dourng Chet Pheakriyear (Huy Meas)
13 Lea Oun Tov Cbang (Sinn Sisamouth)
14 Bandam Kleang Moeung (Sos Matt)
Download

CLD 197
01 Oronor Nourn Euy (Sinn Sisamouth)
02 Boe Chang Ban Oun (Pen Rorn)
03 Sronos Veacha (Sinn Sisamouth)
04 Reus Khos Hoeuy (Pen Rorn)
05 Teas Hoeuy Ang El (Pen Rorn & Unknown)
06 Oun Chou Mot Nas
07 Cheat Kroy Som Chourb Te Oun (Unknown & Samouth)
08 Sday Pheap Kromom
09 Komplich Bopha Angkor (Samouth & Sothea)
10 Oun Chang Prolorng Rom
11 Meul Kjom Prathna Avey (Sothea & Rorn & Samouth)
12 Tngay Samrak (Pen Rorn & Unknown)
13 Chamrieng Kaksekor KHMER Boek S (Samouth & Pen Rorn)
14 Loeung Rom 2 Neak (Pen Rorn & Unknown)
Download

CLD 205
01 Kham Luoch Srarlanh (Sinn Sisamouth)
02 Cheuna Som On Kom Khoeng (Samouth & Sothea)
03 Bopha Leak Kluon (Sinn Sisamouth)
04 Chnam On 16 (Ros Serey Sothea)
05 Pros Na Tram Ban (Sinn Sisamouth)
06 Yu Yu Ram Mdarng (Ros Serey Sothea)
07 Kom Koah Tumpeang Ta (Duch Kimhak)
08 Tngai Nis Chhoe Chet (Ros Serey Sothea)
09 Ram! Ram! Ram! (Pen Rorn)
10 Srarlanh On Ponna (Ros Serey Sothea)
11 Sneha Samngat (Ros Serey Sothea)
12 Anet Barng Dê (Ros Serey Sothea)
13 Kvan Ta Na Mé Ra (Ros Serey Sothea)
14 Barng Ches Tê Tam Knhom (Ros Serey Sothea)
Download

CDL 207

01 Kandal Dourng Chet (Sinn Sisamouth)
02 Violleta (Sinn Sisamouth)
03 Hêt Tê Kam Bong (Sinn Sisamouth)
04 Reatrey Del Ban Chourb Pheak (Samouth & Keo Setha)
05 Romdourl Akasachor (Mey Kirith)
06 Cham-not Sneha (Sinn Sisamouth)
07 Boe Sen Mean Veasna (Sinn Sisamouth)
08 Korng Kam Korng Keo (Sinn Sisamouth)
09 Visamak Kal Nov Krong Kep (Sinn Sisamouth)
10 Soriya Meas Bong (Meas Hok Seng)
11 Toe Pit Reu Té (Sinn Sisamouth)
12 Chambêng Rol Tgnay
13 Peak Oun Saniya (Sinn Sisamouth)
14 Tang Pi Ban Chourb (Ros Serey Sothea)
Download

CLD 209

01 Odom Sneha (Sinn Sisamouth)
02 Ros Sneha Odom (Samouth & Sothea)
03 A Sach Choun Mday (Sinn Sisamouth)
04 Toek Pnek Hek Troung (Pen Rorn)
05 Min Chang Skol Te (Sinn Sisamouth)
06 Boe Anet (Sinn Sisamouth)
07 Sromol Sneh (Ros Serey Sothea)
08 Mek Euy Mek (Sinn Sisamouth)
09 Roeung Sneh Kjom (Ros Serey Sothea)
10 Klen Klourn Chenda (Sinn Sisamouth)
11 Oun Skol Chet Bong (Pen Rorn)
12 Kom Ngor Ngok (Oeung Nary)
13 Kromom Teang 3 (Pen Rorn & Huy Meas & Sothea)
14 Rom Chrieng Leng (Pov Vannary)
Download

CLD 213

01 Knorng Phnom Anouksary (Sinn Sisamouth)
02 Kbone Sneha (Mao Sareth)
03 MIRA Meas Bong (Sinn Sisamouth)
04 Boe Mean Nissay (Pen Rorn)
05 Chumrum Sneh (Sinn Sisamouth)
06 Toe Pign Chet Te (Oeung Nary)
07 MARINA (Sinn Sisamouth)
08 Ha! Ha! Rom Sva (Pen Rorn)
09 Boe Nov Mean Preah Atit Ning Pr (Sinn Sisamouth)
10 Yub 1 Nov Mot Samot (Pen Rorn)
11 Min Yol (Sinn Sisamouth)
12 Bopha Mean Trorng (Mign Kamach)
13 Pkay Sneha (Sinn Sisamouth)
14 Reatrey Trocheak Nov Mot Stoeun (Mign Kamach)
Download

CLD 293
01 Sankhim Chong Kroy (Sinn Sisamouth)
02 Chumrum Sneh (Sinn Sisamouth)
03 Chivith Kamkor Tbaung (Sinn Sisamouth)
04 Cheat Nis Aphop (Pen Rorn)
05 Doch Chea Prohêl Muk (Sinn Sisamouth)
06 Bomplich Oun Chos (Chhourn Malay)
07 Keo Sneha (Sinn Sisamouth)
08 Chamrieng Toek Pnék (Mao Sareth)
09 Sneha Neang Teav (Oeng Song Seum & Sothea)
10 Thansour Kirirom (Mao Sareth)
11 Chivith Moury Besdaung Pi (Sinn Sisamouth)
12 Changray Tngay Nis (Ros Serey Sothea)
13 Chourb Knea Nov Pteas Peth
14 Chourb Knea Krom Reasmey Chan (Ros Serey Sothea)
15 Dara! Dara! (Khun Sary)
16 Nhonhim Nhonhim (Sinn Sisamouth)
Download

Sin Sisamut Album
Sin Sisamut Vol 01 .Download
Sin Sisamut Vol 02 .Download
Sin Sisamut Vol 03 .Download
Sin Sisamut Vol 04 .Download
Sin Sisamut Vol 05 .Download
Sin Sisamut Vol 06 .Download
Sin Sisamut Vol 07 .Download
Sin Sisamut Vol 08 .Download
Sin Sisamut Vol 09 .Download
Sin Sisamut Vol 10 .Download
Sin Sisamut Vol 11 .Download
Sin Sisamut Vol 12 .Download
Sin Sisamut Vol 13 .Download
Sin Sisamut Vol 14 .Download
Sin Sisamut Vol 15 .Download
Sin Sisamut Vol 16 .Download
Sin Sisamut Vol 17 .Download
Sin Sisamut Vol 18 .Download
Sin Sisamut Vol 19 .Download
Sin Sisamut Vol 20 .Download
Sin Sisamut Vol 21 .Download
Sin Sisamut Vol 22 .Download
Sin Sisamut Vol 23 .Download
Sin Sisamut Vol 24 .Download
Sin Sisamut Vol 25 .Download
Sin Sisamut Vol 26 .Download
Sin Sisamut Vol 27 .Download
Sin Sisamut Vol 28 .Download
Sin Sisamut Vol 29 .Download
Sin Sisamut Vol 30 .Download
Sin Sisamut Vol 31 .Download
Sin Sisamut Vol 32 .Download
Sin Sisamut Vol 33 .Download
Sin Sisamut Vol 34 .Download
Sin Sisamut Vol 35 .Download
Sin Sisamut Vol 36 .Download
Sin Sisamut Vol 37 .Download
Sin Sisamut Vol 38 .Download
Sin Sisamut Vol 39 .Download
Sin Sisamut Vol 40 .Download
Sin Sisamut Vol 41 .Download
Sin Sisamut Vol 42 .Download
Sin Sisamut Vol 43 .Download
Sin Sisamut Vol 44 .Download
Sin Sisamut Vol 45 .Download
Sin Sisamut Vol 46 .Download
Sin Sisamut Vol 47 .Download
Sin Sisamut Vol 48 .Download
Sin Sisamut Vol 49 .Download
Sin Sisamut Vol 50 .Download
Sin Sisamut Vol 51 .Download
Sin Sisamut Vol 52 .Download
Sin Sisamut Vol 53 .Download
Sin Sisamut Vol 54 .Download
Sin Sisamut Vol 55 .Download
Sin Sisamut Vol 56 .Download
Sin Sisamut Vol 57 .Download
Sin Sisamut Vol 58 .Download
Sin Sisamut Vol 59 .Download
Sin Sisamut Vol 60 .Download
Sin Sisamut Vol 61 .Download
Sin Sisamut Vol 62 .Download
Sin Sisamut Vol 63 .Download
Sin Sisamut Vol 64 .Download
Sin Sisamut Vol 65 .Download
Sin Sisamut Vol 66 .Download
Sin Sisamut Vol 67 .Download
Sin Sisamut Vol 68 .Download
Sin Sisamut Vol 69 .Download
Sin Sisamut Vol 70 .Download
Sin Sisamut Vol 71 .Download
Sin Sisamut Vol 72 .Download
Sin Sisamut Vol 73 .Download
Sin Sisamut Vol 74 .Download
Sin Sisamut Vol 75 .Download16 comments:

 1. ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ​ ហើយជួយគ្នារក្សា

  ReplyDelete
 2. សូមអរគុណយ៉ាងអនេកដល់លោកបង ដែលជាម្ចាស់វេបសាយនេះ ដែលបានចែករំលែកបទចម្រៀងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ ជាពិសេសបទចម្រៀងសម័យដើម ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បាទ

  អរគុណហើយ អរគុណទៀត :)

  ReplyDelete
 3. មានបទ " ចង់បានប្ដីដប់ " (ប៉ែន រ៉ន)

  មានបទ " វិប្បដិសារីសម្ផស្សភួង " (ប៉ែន រ៉ន)

  បងប្អូនណាមានជួយផ្ញើឲ្យខ្ញុំផង! តាមរយៈ broskhmers@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. វិប្បដិសារីសម្ផស្សភួង របស់ ហួស​ មាស កុំច្រលំ

   Delete
 4. why i can't download ? How i can do ?
  Pls answer by my mail< boralong1@yahoo.com >

  ReplyDelete
 5. សួស្តី! ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកចំរៀងមួយបទច្រៀងដោយលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត គឺបទ ឈប់យំទៅអូន ។ ខ្ញុំរកមិនឃើញសោះ បើបងប្អូនណាមានជួយផ្ញើរlink ឬ បទហ្នឹងតែម្តងមកកាន់ អ៊ីម៉ែលខ្ញុំផង longdyril@gmail.com។ សូមអរគុណទុកជាមុន!

  ReplyDelete
 6. សួស្តី! ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកចំរៀងមួយបទច្រៀងដោយលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត គឺបទ ឈប់យំទៅអូន ។ ខ្ញុំរកមិនឃើញសោះ បើបងប្អូនណាមានជួយផ្ញើរlink ឬ បទហ្នឹងតែម្តងមកកាន់ អ៊ីម៉ែលខ្ញុំផង longdyril@gmail.com។ សូមអរគុណទុកជាមុន!

  ReplyDelete
 7. I want these songs!!!! reth.kang@yahoo.com

  ReplyDelete
 8. Thanks for store all of these songs specially the old songs, I really appreciate you. but please make it easy to download because many people want to download all the songs you keep in different favorite but some people they can not download.

  Good luck for you

  ReplyDelete
 9. អត់ទោសបង!​ LINKS​ ទាំងអស់ DOWNLOAD លែងបានហើយបងសូមមេត្តា REFRESH ផងបង។​ ប្អូនចង់បទមរតកទាំងអស់នេះណាស់ ។ សូមអរគុណទុកជាមុន ៕

  ReplyDelete
 10. បង email របស់ប្អូនគឺ​ rothakol@ymail.com
  I look to hearing from you soon.

  sincerely your,

  ReplyDelete
 11. albums are not downloading. keep this music alive!

  ReplyDelete
 12. all collection you are uploading above, is it free download or not? because each time I tried to download when the link said invalid or deleted file instead. I like so much sin sisamuth and other oldies khmer song. please help me to do that Dear administrator

  ReplyDelete
 13. ខ្ញុំ​ទាញយកអត់បានទេ។ សូមបង​ជួយផង។​ ជួយប្រាប់ផង។
  My E-mail: k.kimthan@yahoo.com

  Thank you anyway!
  I'm waiting to hear from បង។

  ReplyDelete
 14. I want this albums. My mail: ukrvillain@gmail.com

  Thank you so much!

  ReplyDelete
 15. ធ្វើម៉េច​ download បានទៅ

  ReplyDelete

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails