កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

NOP BAYARITH

Nop Bayarith’s Collection


ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

Download Part 1 Download Part 2 Download Part 3 PASSWORD: kcteam

01-Bong jam los tngai zoon.mp3
01-June por uon pee jom ngay.mp3
01-Yukvajun Samai INTERNET.mp3
02-Het Avey Men Arch Srolanh Bong.mp3
02-Kdey chher jab knung kaew pnek bong.mp3
02-Prouy Nirk Mjas Snae.mp3
04-Oun Stet Khnong Kev Phnek Bong.mp3
04-Tomnuk Jreang Taeng Somrab Oun.mp3
05 Tos Sawat Chet Thmei.mp3
05-Boros Khmean Kou.mp3
05-Jong kroy bong kir chea neak sro janh.mp3
05-Ka Chir Jab Oun mean Jamnaek Bong.mp3
05-Komlos Leng Phnek.mp3
05-Prom daen nai ka chher jab.mp3
06-Pel Na Oun Baek Pi Ke.mp3
07 Som Jek Besdong.mp3
07-Khmean Teat Te NO MORE!.mp3
07-Snae bong vinh tov uon.mp3
07-Sol Tae Dangherm.mp3
08-Terb ding tha bong snae srey.mp3
09-I Believe.mp3
09-Mkang Chea Mit Mkang Chea Sangsa.mp3
09-Snae Khmean Damlai.mp3
10-Besdong Sopaknimit.mp3
10-Pea snae brae jea et nai.mp3
11-Thngai Dael Khmean Srey.mp3
12-Jeat nes apop.mp3
12-Oun Chea Robos Bong Tae Mneak.mp3
12-Tveu Mdech Terb Oun Prorm Snae.mp3
13-Khum jit.mp3
1.Download 2.Download 3.Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails