កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 380-390

RHM CD Vol. 390
Besdoung Srophorn Pichenda

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Besdoung Srophorn Pichenda
2. Internet Chhok Snaeh Bayarith
3. Jet Brae Krolas Saveth
4. Jomnorng Snaeh Vey Kmeng Saveth
5. Lakorn Jivit Midada
6. Sol Tae Klein Pichenda
7. Srey Ngor Ngok Midada
8. Sronos Bonkong ka-ek Midada
9. Tourosab Chob Ro Midada
10. Tourosab Kandal Yob Pichenda

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 389

Bros Pukae Somdey Pichenda

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Bros Pukae Somdey Pichenda
2. Chan Ras Kandal Srae Vannet+Pichenda
3. Kat Jet Kat Snaeh Vannet
4. Khan Sla Pdach Snaeh Vannet+Pichenda
5. Kit Khos Pichenda
6. Klein Kolap Dey Krong Vannet
7. Mar Jreak Snaeh Vannet+Pichenda
8. Oun Ean Neng Bong Vannet+Pichenda
9. Snaeh Bit Mok Vannet
10. Ter Thngaiy Na Vannet+Pichenda

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol.388
Oh! Kropas Touch Ton Preap Sovath

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Oh! Kropas Touch Ton Preap Sovath
02. Besdoung TrodarngSlab Reth, Reach, Sophea, Nisa, Kanha
03. Chet Knhom Preap Sovath
04. Never Break Your Heart Nob Bayareth
05. Phchanh Prum Likhet -Sovannareach & Kanha
06. Smos Huos Smos Sovannareach
07. Neary Rikreay- Kanha
08. I'm Sorry Nisa
09. Solida Nob Bayareth
10. Sa-ob Oun Snae Oun

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 387
Tek po nek Po Lerng chhes Kol

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tek po nek Po Lerng chhes Kol
02. Bo Bach
03. Terk Po Nek Mong 7 Prek
04. Bes Doung Trut Sne
05. Lut Chorng Kung Muk Oun
06. Chhur Bab Na Houv Tha Chhur
07. Ko Bort Min Ban
08. Terk Po Nek Por Pork
09. Therb
10. track 10

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 386
Mehk Bopha Preap Sowath

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Mehk Bopha Preap Sowath
2. Chheam Pech Chhorn Sovannareach
3. Cham-reang Snae Kan dal Srae � Nisa & Kanha
4. Ler Phnom Sokunkanha
5. Lor Lork Toal Nob Bayareth
6. Thnom Chet Mday Khmek Sovannareach & Kanha
7. Teuk Phnek Romeal Tam Thnol Preap Sowath
8. San-dan Khbot Khnong Chet Mnus Khbot Nob Bayareth
9. Bong Srolanh Oun Lers Krub Ah-vey Preap Sowath
10. Tuon Nea Ty Neary Smos Sokun Nisa

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 385
Sra Mouy Keo (Nisa)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Sra Mouy Keo (Nisa)
2. Derm Dong Proleng Snaeh (Saveth)
3. Rom Jongvas A Go Go (Kanha)
4. Sork Khmao Rol-ong (Bayarith)
5. Soriya Reab Asodongkot (Midada)
6. Khneay Pak (Kanha)
7. Oun Rom Monkis (Sovath)
8. Khmao Euy Khmao (Sovath,Nisa)
9. Srolanh Bong Dole Cha-eung (Kanha)
10. Jong Trim Tae Kheunh Pheak Oun (Midada)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 384
Retreay Ban Joub Pheak (Sovath,Nisa)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Retreay Ban Joub Pheak (Sovath,Nisa)
2. Bopha Reang Chan (Bayarith)
3. Kandal Retreay (Saveth)
4. korl Rous Jeat Snaeh (Kanha)
5. Plerng Kmean Psaeng (Saveth)
6. Chhnam Oun 16 (Kanha)
7. Krom Mek Por Khiev (Saveth,Nisa)
8. Jet At La-eang (Sovath,Nisa)
9. Snaeh Borisot (Bayarith)
10. Kom Tov Na Chhyaiy Pi Oun (Kanha)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 383

Nitear Kheak Rordov nov Mondol Kiri (Sovath)


បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Nitear Kheak Rordov nov Mondol Kiri (Sovath)
2. Romdoul Oya Da (Sovath)
3. Anusavery Kors Nhaek (Sovath, Nisa)
4. Snaeha Jrous Sopheak Mitt (Sovath, Nisa)
5. Doung Chet Pres Chha (Sovath)
6. Bousra Snaeha Bong (Sovath)
7. Ban Long Doung Chet (Sovath)
8. Sang Snaeh Nov Berng Yeak Lorm (Sovath, Nisa)
9. Kev Seima Doung Chet (Sovath)
10. Somrors Sei Kong (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 382
Tepda Soay Lo Het (Vannet,Sivon)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Tepda Soay Lo Het (Vannet,Sivon)
2. Phdei Samai Internet (Sovath,Sokhem)
3. Chhnam Thmei Serey Suor-sdey Thmei (Vannet,Sokhem)
4. Som Chhbab Bropun Mork Ram (Sovath)
5. Touch Pech Chor Ro Nai (Vannet,Sokhem)
6. Nisai Snae Madizon (Midada)
7. Chas Samai Sivilai (Sophea,Nisa,Kanha,Banha)
8. Meh May Muoy Teuk (Vannet,Sokhem)
9. Srolanh Srey Teap (Midada,Nisa)
10. Yub Nis Bong Tov Phtas Oun (Savet,Kanha)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol.381

Brob Kai Thvay Tepda (Savet,Nisa)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Brob Kai Thvay Tepda (Savet,Nisa)
2. Chhnam Thmei Leng Chhoung (Vannet,Sivon)
3. Leng Ang-kunh (Sovath,Sokhem)
4. Ram Min Aos Chet (Vannet,Sivon)
5. Yuk Vak Jun Neary Samai Thmei (Rith,Reach,sophea,Nisa)
6. Madizon Penh Niyum (Sovath,Kanha)
7. Sa-art Ery Srey Sa-art (Vannet,Sokhem)
8. Bong Ery Mork Kom Tov Vinh (Sivon)
9. Kromom Kantrem Chhnam Thmei (Vannet,Kanha)
10. Muoy Sen Ahlai (Vannet,Sivon)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 380

Komsot Rik Reay Rum-pherb Sot Tae Trov Yum (Pechata)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Komsot Rik Reay Rum-pherb Sot Tae Trov Yum (Pechata)
2. Snae Chom Mnus Khbot (Pechata)
3. Oun Aoy Pros Na Lerk Tu Ro Sap Bong (Sovath)
4. Pruos Tae Bong Min La-or (Sovath)
5. Snae Bong Dol Pal Banh-Chob (Pechata)
6. Prum Den Chong Kroy Ney Pheap Tun Phlun (Sovath)
7. Jum No Samot Loam Snae (Sovath)
8. If I Could (Sovath)
9. Kert Mork Chea Mnus Smos Bong Chet Teung Taeng (Pechata)
10. Nisai Snae Aos Sang-kheum (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails