កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Bon Jovi

1984 BON JOVI
Bon Jovi - 01 - Runaway
BON JOVI - 02 - ROULETTE
BON JOVI - 03 - SHOT THROUGH THE HEART
BON JOVI - 04 - GET READY
BON JOVI - 05 - LOVE LIES
BON JOVI - 06 - BREAKOUT
BON JOVI - 07 - BURNING FOR LOVE
BON JOVI - 08 - COME BACK
Download

1985 7800 FAHRENHEIT
Bon Jovi - 01 - In And Out Of Love
BON JOVI - 02 - PRICE OF LOVE
BON JOVI - 03 - ONLY LONELY
BON JOVI - 04 - KING OF THE MOUNTAIN
BON JOVI - 05 - SILENT NIGHT
BON JOVI - 06 - TOKYO ROAD
BON JOVI - 07 - HARDEST PART IS THE NIGHT
BON JOVI - 08 - ALWAYS RUN TO YOU
BON JOVI - 09 - TO THE FIRE
BON JOVI - 10 - SECRET DREAMS
Download

1986 SLIPPERY WHEN WET
BON JOVI - 01 - LET IT ROCK
BON JOVI - 02 - YOU GIVE LOVE A BAD NAME
BON JOVI - 03 - WILD IN THE STREETS
BON JOVI - 04 - SOCIAL DISEASE
BON JOVI - 05 - WANTED DEAD OR ALIVE
BON JOVI - 06 - RAISE YOUR HANDS
BON JOVI - 07 - WITHOUT LOVE
BON JOVI - 08 - NEVER SAY GOODBYE
Download

1988 NEW JERSEY
BON JOVI - 01 - LAY YOUR HANDS ON ME
BON JOVI - 02 - BAD MEDICINE
BON JOVI - 03 - BORN TO BE MY BABY
BON JOVI - 04 - LIVING IN SIN
BON JOVI - 05 - BLOOD ON BLOOD
BON JOVI - 06 - HOMEBOUND TRAIN
BON JOVI - 07 - WILD IS THE WIND
BON JOVI - 08 - LOVE FOR SALE
BON JOVI - 09 - STICK TO YOUR GUNS
BON JOVI - 10 - 99 IN THE SHADE
BON JOVI - 11 - I'LL BE THERE FOR YOU
Download

1990 BLAZE OF GLORY
JON BON JOVI - 01 - BILLY GET YOUR GUNS
JON BON JOVI - 02 - MIRACLE
JON BON JOVI - 03 - BLAZE OF GLORY
JON BON JOVI - 04 - BLOOD MONEY
JON BON JOVI - 05 - SANTA FE
JON BON JOVI - 06 - JUSTICE IN A BARREL
JON BON JOVI - 07 - NEVER SAY DIE
JON BON JOVI - 08 - YOU REALLY GOT ME NOW
JON BON JOVI - 09 - BANG A DRUM
JON BON JOVI - 10 - DYING
Download

1992 KEEP THE FAITH
BON JOVI - 01 - I BELIEVE
BON JOVI - 02 - KEEP THE FAITH
BON JOVI - 03 - SAVE A PRAYER
BON JOVI - 04 - IN THESE ARMS
BON JOVI - 05 - BED OF ROSES
BON JOVI - 06 - IF I WAS YOUR MOTHER
BON JOVI - 07 - DRY COUNTRY
BON JOVI - 08 - WOMAN IN LOVE
BON JOVI - 09 - FEAR
BON JOVI - 10 - I WANT YOU
BON JOVI - 11 - BLAME IT ON THE LOVE OF R&R
BON JOVI - 12 - LITTLE BIT OF SOUL
Download

1995 THESE DAYS
BON JOVI - 01 - HEY GOD
BON JOVI - 02 - SOMETHING FOR THE PAIN
BON JOVI - 03 - ALL I WANT IS EVERYTHING
BON JOVI - 04 - THIS AIN'T A LOVE SONG
BON JOVI - 05 - THESE DAYS
BON JOVI - 06 - LIE TO ME
BON JOVI - 07 - DAMNED
BON JOVI - 08 - MY GUITAR LIES BLEEDING IN MY ARMS
BON JOVI - 09 - BITTER WINE
BON JOVI - 10 - HEARTS BREAKING EVEN
BON JOVI - 11 - SOMETHING TO BELIEVE IN
BON JOVI - 12 - DIAMOND RING
Download

1997 - 1995, 1996 FIELDS OF FIRE
Bon Jovi - 01 - Fields Of Fire (demo)
BON JOVI - 02 - I THANK YOU
BON JOVI - 03 - MRS. ROBINSON
BON JOVI - 04 - MR. SAMBO (INSTRUMENTAL)
BON JOVI - 05 - FATHER TIME
BON JOVI - 06 - CRAZY (LIVE)
BON JOVI - 07 - HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON
BON JOVI - 08 - HEAVEN HELP US (LIVE)
BON JOVI - 09 - LEVON
BON JOVI - 10 - ROSIE
Download

1997 DESTINATION ANYWHERE
JON BON JOVI - 01 - QUEEN OF NEW ORLEANS
JON BON JOVI - 02 - JANIE, DON'T TAKE YOUR LOVE...
JON BON JOVI - 03 - MIDNIGHT IN CHELSEA
JON BON JOVI - 04 - UGLY
JON BON JOVI - 05 - STARING AT YOUR WINDOW WITH A SUITCASE IN MY HAND
JON BON JOVI - 06 - EVERY WORD WAS A PIECE OF MY
JON BON JOVI - 07 - DESTINATION ANYWHERE
JON BON JOVI - 08 - LEARNING HOW TO FALL
JON BON JOVI - 09 - NAKED
JON BON JOVI - 10 - LITTLE CITY
JON BON JOVI - 11 - AUGUST 7, 4-15
JON BON JOVI - 12 - COLD HARD HEART
Download

1998 CROSSROAD
BON JOVI - 01 - LIVIN' ON A PRAYER
BON JOVI - 02 - KEEP THE FAITH
BON JOVI - 03 - SOMEDAY I'LL BE SATURDAY NIGHT
BON JOVI - 04 - ALWAYS
BON JOVI - 05 - WANTED DEAD OR ALIVE
BON JOVI - 06 - LAY YOUR HANDS ON ME
BON JOVI - 07 - YOU GIVE LOVE A BAD NAME
BON JOVI - 08 - BED OF ROSES
BON JOVI - 09 - BLAZE OF GLORY
BON JOVI - 10 - IN THESE ARMS
BON JOVI - 11 - BAD MEDICINE
BON JOVI - 12 - I'LL BETHERE FOR YOU
BON JOVI - 13 - IN AND OUT OF LOVE
BON JOVI - 14 - RUNAWAY
BON JOVI - 15 - NEVER SAY GOODBYE
Download

1998 UNDISCOVERED SOUL
RICHIE SAMBORA - 01 - MADE IN AMERICA
RICHIE SAMBORA - 02 - HARD TIMES COME EASY
RICHIE SAMBORA - 03 - FALLEN FROM GRACELAND
RICHIE SAMBORA - 04 - IF GOD WAS A WOMAN
RICHIE SAMBORA - 05 - ALL THAT REALLY MATTERS
RICHIE SAMBORA - 06 - YOU'RE NOT ALONE
RICHIE SAMBORA - 07 - IN IT FOR LOVE
RICHIE SAMBORA - 08 - CHAINED
RICHIE SAMBORA - 09 - HARLEM RAIN
RICHIE SAMBORA - 10 - WHO I AM
RICHIE SAMBORA - 11 - DOWNSIDE OF LOVE
RICHIE SAMBORA - 12 - UNDISCOVERED SOUL
Download

2000 CRUSH
BON JOVI - 01 - IT'S MY LIFE
BON JOVI - 02 - SAY IT ISN'T SO
BON JOVI - 03 - THANK YOU FOR LOVING ME
BON JOVI - 04 - TWO STORY TOWN
BON JOVI - 05 - NEXT 100 YEARS
BON JOVI - 06 - JUST OLDER
BON JOVI - 07 - MYSTERY TRAIN
BON JOVI - 08 - SAVE THE WORLD
BON JOVI - 09 - CAPTAIN CRASH AND THE BEAUTY QUEEN FROM MARS
BON JOVI - 10 - SHE'S A MYSTERY
BON JOVI - 11 - I GOT THE GIRL
BON JOVI - 12 - ONE WILD NIGHT
BON JOVI - 13 - I COULD MAKE A LIVING OUT OF LOVIN' YOU
BON JOVI - 14 - BONUS 1
BON JOVI - 15 - BONUS 2
Download

2001 GOLD
Bon Jovi - 01 - You Give Love A Bad Name
BON JOVI - 02 - GIVIN' ON A PRAYER
BON JOVI - 03 - RAISE YOUR HANDS
BON JOVI - 04 - WANTED DEAD OR ALIVE
BON JOVI - 05 - RUNAWAY
BON JOVI - 06 - SHE DOESN'T KNOW ME
BON JOVI - 07 - LOVE LIES
BON JOVI - 08 - BURNING FOR LOVE
BON JOVI - 09 - LAY YOUR HANDS ON ME
BON JOVI - 10 - WILD IS THE WIND
BON JOVI - 11 - I'LL BE THERE FOR YOU
BON JOVI - 12 - BLAZE OF GLORY
BON JOVI - 13 - SANTA FE
BON JOVI - 14 - BED OF ROSES
Download

2001 ONE WILD NIGHT (LIVE)
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 01 - One Wild Night
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 02 - Bad Medicine
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 03 - You Give Love A Bad Name
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 04 - Keep The Faith
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 05 - Something For The Pain
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 06 - Just Older
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 07 - Something To Believe In
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 08 - Wanted Dead Or Alive
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 09 - Runaway
Bon Jovi - 2001 - One Wild Night (live) - 10 - In And Out Of Love
Download

2002 Bounce
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 01 - Undivided
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 02 - Everyday
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 03 - The Distance
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 04 - Joey
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 05 - Misunderstood
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 6 -All About Lovin You
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 07 - Hook Me Up
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 08 - Right Side Of Wrong
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 09 - Love Me Back To Life
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 10 - You Had Me From Hello
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 11 - Bounce
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 12 - Open All Night
Bon Jovi - 2002 - Bounce - 13 - Postcards From The Wasteland (Demo Bonus Track)
Download

2003 This Left Feels Right
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 01 - Wanted Dead or Alive
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 02 - Livin' on a Prayer
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 03 - Bad Medicine
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 04 - It's My Life
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 05 - Lay Your Hands on Me
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 06 - You Give Love a Bad Name
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 07 - Bed of Roses
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 08 - Everyday
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 09 - Born To Be My Baby
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 10 - Keep the Faith
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 11 - I'll Be There for You
Bon Jovi - 2003 - This Left Feels Right - 12 - Always
Download

2007 Lost Highway
01 Bon Jovi - Lost Highway
02 Bon Jovi - Summertime
03 Bon Jovi - (You Want To) Make A Memory
04 Bon Jovi - Whole Lot Of Leaving
05 Bon Jovi - We Got It Going On
06 Bon Jovi - Any Other Day
07 Bon Jovi - Seat Next To You
08 Bon Jovi - Everybody's Broken
09 Bon Jovi - Til We Ain't Strangers Anymore
10 Bon Jovi - The Last Night
11 Bon Jovi - One Step Closer
12 Bon Jovi - I Love This Town
13 Bon Jovi - (You Want To) Make A Memory (Live
14 Bon Jovi - Lost Highway (Live at the Cannery
Download

2004 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong
Disc1
01 Bon Jovi - Why Aren't You Dead¿
02 Bon Jovi - The Radio Saved My Life Tonight
03 Bon Jovi - Taking It Back
04 Bon Jovi - Someday I'll Be Saturday Night (DEMO)
05 Bon Jovi - Miss Fourth Of July
06 Bon Jovi - Open All Night
07 Bon Jovi - These Arms Are Open All Night
08 Bon Jovi - I Get A Rush
09 Bon Jovi - Someday Just Might Be Tonight
10 Bon Jovi - Thief Of Hearts
11 Bon Jovi - Last Man Standing
12 Bon Jovi - I Just Want To Be Your Man
Disc2
01 Bon Jovi - Garageland - Unreleased
02 Bon Jovi - Starting All Over Again - Japan Bonus Track
03 Bon Jovi - Maybe Someday - Unreleased
04 Bon Jovi - Last Chance Train - Unreleased
05 Bon Jovi - The Fire Inside - Unreleased
06 Bon Jovi - Every Beat Of My Heart - Unreleased
07 Bon Jovi - Rich Man Living In A Poor Man's - Unreleased
08 Bon Jovi - The One That Got Away - Unreleased
09 Bon Jovi - You Can Sleep While I Dream - Unreleased
10 Bon Jovi - Outlaws Of Love - Unreleased
11 Bon Jovi - Good Guys Don't Always Wear White
12 Bon Jovi - We Rule The Night - Unreleased
Disc3
01 Bon Jovi - Edge Of A Broken Heart (From The Motion Picture Soundtrack To 'Disorderlies')
02 Bon Jovi - Sympathy (Unreleased)
03 Bon Jovi - Only In My Dreams - Featuring Tico Torres On Vocals (Unreleased)
04 Bon Jovi - Shut Up And Kiss Me (Unreleased)
05 Bon Jovi - Crazy Love (Unreleased)
06 Bon Jovi - Lonely At The Top (International B-Side)
07 Bon Jovi - Ordinary People (International B-Side
08 Bon Jovi - Flesh And Bone (Unreleased)
09 Bon Jovi - Satellite (Unreleased)
10 Bon Jovi - If I Can't Have Your Love - Featuring Richie Sambora On Vocals (Unreleased Solo Track)
11 Bon Jovi - Real Life (From The Motion Picture Soundtrack To 'EDTV')
12 Bon Jovi - Memphis Lives In Me - Featuring David Bryan On Vocals (Unreleased From The Original Musical 'Memphi
13 Bon Jovi - Too Much Of A Good Thing (Unreleased)
Disc4
01 Bon Jovi - Love Ain't Nothing But A Four Letter Word (Unreleased)
02 Bon Jovi - Love Ain't Nothing But A Four Letter Word (Original Demo)
03 Bon Jovi - River Runs Dry (Unreleased)
04 Bon Jovi - Always (Unreleased Demo)
05 Bon Jovi - Kidnap An Angel (Unreleased)
06 Bon Jovi - Breathe (B-Side)
07 Bon Jovi - Out Of Bounds (Unreleased)
08 Bon Jovi - Letter To A Friend (Unreleased)
09 Bon Jovi - Temptation (International B-Side)
10 Bon Jovi - Gotta Have A Reason (Unreleased)
11 Bon Jovi - All I Wanna Do Is You (Unreleased)
12 Bon Jovi - Billy (Unreleased)
13 Bon Jovi - Nobody's Hero (Unreleased)

1.Download 2.Download 3.Download
4.Download 5.Download 6.Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails