កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 370-380

RHM CD Vol 380
Komsot Rik Reay Rum-pherb Sot Tae Trov Yum (Pechata)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Komsot Rik Reay Rum-pherb Sot Tae Trov Yum (Pechata)
2. Snae Chom Mnus Khbot (Pechata)
3. Oun Aoy Pros Na Lerk Tu Ro Sap Bong (Sovath)
4. Pruos Tae Bong Min La-or (Sovath)
5. Snae Bong Dol Pal Banh-Chob (Pechata)
6. Prum Den Chong Kroy Ney Pheap Tun Phlun (Sovath)
7. Jum No Samot Loam Snae (Sovath)
8. If I Could (Sovath)
9. Kert Mork Chea Mnus Smos Bong Chet Teung Taeng (Pechata)
10. Nisai Snae Aos Sang-kheum (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 379
Prean Snae Muk Sros (Sophea)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Prean Snae Muk Sros (Sophea)
2. Thlak Nor Ruok (Sovath)
3. Nak Rong Kruos (Sophea)
4. Thlai Teuk Dos Lerng Tam Sang (Sovath)
5. Khmao Khmer Thnoat Pha-em (Sovath)
6. Khmean Bong Teat Teh (Sophea)
7. Srey Boak (Sovath)
8. Moit Muoy Chet Py (Sophea)
9. Yol Sob Mork Oun (Sophea)
10. Chrers Ke Or Bong (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 378
What's Wrong (Sovath)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. What's Wrong (Sovath)
2. Khmoach Chhao Chet Chha-en (Sokun Kanha)
3. Kong Fu Kar Pear Srey Sros (Bayarith)
4. Dol Kompong Touk Lung (Sokun Kanha)
5. Sangsa Nhom Reap Ka Neung Ke (Sovath)
6. Romeo Juliet (Bayarith)
7. Krea Muoy (Sokun Kanha)
8. Batt Bang Oun Terb Deung Thar Mean Domlai (Sovath)
9. Phear Sa Nhor Nhem (Bayarith)
10. Sab Muoy Dai Prai Muoy Jeb (Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 377
Sra Muoy Keo Teuk Phnek Muoy Tho (Sovath)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Sra Muoy Keo Teuk Phnek Muoy Tho (Sovath)
2. Min Arch Komdor Oun Dol Thngai Slap (Reach)
3. Mnus Pros Kor Mean Besdoung Ches Srok Teuk Phnek (Sovath)
4. Pramm Yarng Del Srey Sa-ob Pros (Nisa)
5. Kandal Thnal Duong Jivit Ney Bong (Sovath)
6. Nov Pal Del Chet Ek Ka (Reach)
7. Pak Kandal Chob (Nisa)
8. Muoy Thngai Muoy Khae Muoy Chnnam (Sovath)
9. Nak Na (Nisa)
10. Little Queenie (Reach)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 376
Best Of The Year (Sovath,Rith,Reach,Krem,Kanha)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Best Of The Year (Sovath,Rith,Reach,Krem,Kanha)
2. No1 (Sovath,Rith,Reach,Raksa,Veth)
3. Nobody (Sophea,Nisa,Kanha,Panha)
4. Valentine�s (Sophea,Nisa,Kanha,Panha)
5. Besdoung Min Brotoy (Rith,Reach,Kanha,Panha)
6. Japanes Boy (Sophea)
7. Say You Say Me (Rith)
8. Say You Say Me (Reach)
9. Phkay Touch (Nisa)
10. Oh! My Darling (Panha)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 375
Dhoom 2 (Reach, Sophea)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Dhoom 2 (Reach, Sophea)
2. Pros Min Sopheap (Kanha, BIG)
3. Ber Snae Kuor Tae Ahneth (Rith, kanha)
4. I Dont Wanna Talk About It (Rith)
5. Min Bontor Kuor Tae Prab Min (Reach)
6. 1 Lean Chhnam (Kanha)
7. Phkar Dos Khnong Srae (Sophea)
8. You�re Not Alone (Reach, Sdey)
9. Bomnong La-or Py Sangsa Oun (Rith)
10. Reoung Rav Khang Khnong (Sophea)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 374
Amasing Malaysia (Reach, Rith, Sophea, Kanha)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Amasing Malaysia (Reach, Rith, Sophea, Kanha)
2. Snor Somreb Phdach Besdoung (Preap Sovath)
3. Neuk Kal Na Chheir Chab Kal Nus (Sokun Kanha)
4. Tep Thi Da Tharn Nor Ruok (Preap Sovath)
5. Deung Khluon Ton Pal (Pech Sophea)
6. Cheri Lady (Midada)
7. Thngai Nat Chuob Snae (Pech Sophea)
8. Vinhean Snae Moronak (Sok Raksa)
9. Kroin Tae Chang Aoy Deung (Rin Saveth)
10. Oun Yum Bong Nak Chheir Chab (Preap Sovath)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 373
Somros Bopha Prey Pros (Noy Vannet)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Somros Bopha Prey Pros (Noy Vannet)
2. Aknusavory Spean Prey Pros (Noy Vannet & Hem Sivon)
3. Mchas Snae Svay Reang (Noy Vannet)
4. Rumduol Svay Reang (Hem Sivon)
5. Rumduol Chan Trea (Noy Vannet & Hem Sivon)
6. Veasna Bopha Prey Veng (Hem Sivon)
7. Snaeha Yuvakjon (Noy Vannet & Hem Sivon)
8. Ahrom Cham-laek (Hem Sivon)
9. Ronoach Veal Srae (Noy Vannet)
10. Bong Neuk Oun Pek (Noy Vannet)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 372
Visit Malaysia (Reach, Reth, Phea, Nisa, Kanh)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Visit Malaysia (Reach, Reth, Phea, Nisa, Kanh)
2. Rum-ngob Chet Soak (Reach)
3. Teuk Phnek Py Por (Reach & Reth)
4. Hao Oun Py Kan-laeng Chas (Reth)
5. Cham Hay Chet Khbot (Nisa)
6. Ban-chob Trem Sa-ek (Reach)
7. Kom Brosob (Banha)
8. Nhor Nhem Banlom Chet (Reach)
9. Bomphlech Pal Neuk (Nisa)
10. You are My Heart, You are My Soul (Midada)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 371
កោះឪកញាតីមុនពេលថ្ងៃលិច (វ៉ាន់ណេត)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. កោះឪកញាតីមុនពេលថ្ងៃលិច (វ៉ាន់ណេត)
02. ស្រលាញ់អូនពិតឬទេ? (ពេជ្ជតា)
03. បេះដូងប្រែពណ៌ (វ៉ាន់ណេត)
04. អក្ខរាផាត់ពណ៌ (ពេជ្ជតា)
05. បុបា្ផក្បាលកោះ (វ៉ាន់ណេត)
06. សេ្នហ៍យើងមានន័យ (វ៉ាន់ណេត)
07. អនុស្សាវរីយ៍ស្ពានព្រែកជ្រៃ (ពេជ្ជតា)
08. បុបា្ផបាភ្នំ (វ៉ាន់ណេត)
09. និស្ស័យសេ្នហ៍បុព្វជាតិ (វ៉ាន់ណេត+ស៊ីវន)
10. វាសនារំដួលបាភ្នំ (ស៊ីវន)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 370
ក្រមុំភូមិយើង(សុវត្តិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ក្រមុំភូមិយើង(សុវត្តិ)
02. ស្រះភ្ជាប់និស្ស័យ (សុវត្តិ)
03. ភ្លឺភ្នែកពេលងងឹត (សុវត្តិ)
04. សាដៀវដាច់ខ្សែ (វ៉េត)
05. ប្រុសអួតស្រីអាង (ដាដា-រក្សា-និសា-ភា)
06. ស្ទីលក្បត់ចេញថ្មី (សុវត្តិ)
07. ចាំថ្ងៃរស្មីជីវិត (ដាដា)
08. ខឹងបងកុំស្អប់ក្រពះ (រក្សា)
09. ស្មោះខុសចិត្តអូន (ដាដា)
10. ស្វាមីសុចរិត ស្វាមីគំរូ (រក្សា)

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails