កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

LOBO

LOBO
Lobo - Introducing Lobo-Of A Simple Man

01 - Intro-Me And You And A Dog Named Boo
02 - The Albatross
03 - We'll Make It----IKnow We Will
04 - A Little Different
05 - Reaching Out For Someone
06 - She Didn't Do Magic
07 - Little Joe (They're Out To Get Ya)
08 - I'm The Only One
09 - We'll Be One By Two Today
10 - Another Hill To Climb
11 - Reprise
12 - Intro
13 - There Ain't No Way
14 - A Big Red Kite
15 - Recycle Sally
16 - Don't Expect Me To Be Your Friend
17 - A Simple Man
18 - I'd Love You To Want Me
19 - Let Me Down Easy
20 - Pee-Ro Juan Valdez Sam Quixote
21 - Running Deer
22 - Gypsy And The Midnight Ghost
23 - Am I True To Myself

Download

Lobo - Just A Songer-A Cowboy Afraid Of Horses

01 - RINGS
02 - THE SHELTER OF YOUR EYES
03 - I'M ONLY SLEEPING
04 - DAYDREAM BELIEVER
05 - REASON TO BELIEVE
06 - ARMSTRONG
07 - UNIVERSAL SOLDIER
08 - LET'S GET TOGETHER
09 - LODI
10 - ALL FOR THE LOVE OF A GIRL
11 - WOULD I STILL HAVE YOU
12 - THE WAR TO END ALL WARS
13 - MY MOMMA HAD SOUL
14 - THREE PICK-UPS
15 - MORNING SUN
16 - DON'T TELL ME GOODNIGHT
17 - A COWBOY AFRAID OF HORSES
18 - THEN I MET YOU
19 - SOMETHING TO SEE ME THROUGH
20 - THINKING OF YOU
21 - EVERYDAY IS MY WAY

Download

Lobo - You Must Remember This(The Instrumental Album)

01 - As Times Goes By
02 - I Don't Know Why
03 - More
04 - The End
05 - The Girl From Ipanema
06 - Teach Me Tonight
07 - P.S. I Love You
08 - I'm In the Mood For Love
09 - Wonderful Wonderful
10 - Young At Heart
11 - Forever & Ever
12 - Tears On My Pillow
13 - You Don't Know Me
14 - Our Day Will Come
15 - It's The Talk Of the Town
16 - Moonglow

Download

Lobo - The Best Of Lobo

01 - ME AND YOU AND A DOG NAMED BOO
02 - SHE DIDN'T DO MAGIC
03 - I'M THE ONLY ONE
04 - CALIFORNIA KID AND REEMO
05 - A SIMPLE MAN
06 - I'D LOVE YOU TO WANT ME
07 - A BIG RED KITE
08 - DON'T EXPECT ME TO BE YOUR FRIEND
09 - IT SURE TOOK A LONG, LONG TIME
10 - HOW CAN I TELL HER
11 - ROCK AND ROLL DAYS
12 - GOODBYE IS JUST ANOTHER WORD
13 - THERE AIN'T NO WAY
14 - LOVE ME FOR WHAT I AM
15 - STANDING AT THE END OF THE LINE
16 - RINGS
17 - DON'T TELL ME GOODNIGHT
18 - WOULD I STILL HAVE YOU

Download

Lobo - Asian Moon

01 - IT DOESN'T MATTER ANYMORE
02 - THAT SHOWS YOU WHAT I KNOW
03 - ASIAN MOON
04 - FAITHFUL
05 - THIS OLD LOVE
06 - BETWEEN THE TEARS AND GOODBYE
07 - BACK BAY
08 - I DON'T WANT TO WANT YOU
09 - STILL IN LOVE
10 - SANCTUARY OF YOUR LOVE
11 - IT JUST FEEL RIGHT TONIGHT
12 - HERE YOU ARE
13 - OVER
14 - LIFE DOESN'T GET ANY SWEETER
15 - THAN THIS
16 - LET'ME LEAVE YOU
17 - AM I GOING CRAZY
18 - SINGAPORE MOON
19 - HONG KONG MOON
20 - BANGKOK MOON
21 - JAKARTA -MALAYSIA MOON

Download

Lobo - Calumet

01 - How Can I Tell Her
02 - Stoney
03 - Rock And Roll Days
04 - One And The Same Thing
05 - Hope You're Proud Of Me Girl
06 - Love Me For Want I Am
07 - Try
08 - It Sure Took A Long, Long Time
09 - Standing At The End Of The Line
10 - Goodbye Is Just Another Word
11 - Suzann Previously Unissued
12 - Stoney (Early Version) Previously Unissued
13 - Cecil Jones Previously Unissued
14 - A Simple Man (Single Version) Big Tree Single#141(6-72)
15 - How Can I Tell Her (Early Mix) Previously Unissued
16 - Don't Expect Me To Be Your Friend (Single Version)

Download

Lobo - Classics Hits

01 - DREAM LOVER
02 - WHISPERS IN THE WIND-ETHNIC VERSION
03 - STONEY
04 - THE END OF THE WORLD
05 - WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW
06 - HOW CAN I TELL HER
07 - NO SECRETS-ETHNIC VERSION
08 - IT'S ALL IN THE GAME
09 - ME AND YOU AND A DOG NAMED BOO
10 - DON'T EXPECT ME TO BE YOUR FRIEND
11 - I'LL COME BACK TO YOU
12 - TWILIGHT TIME
13 - I'D LOVE YOU TO WANT ME
14 - NO SECRETS
15 - WHISPERS IN THE WIND

Download

Lobo - Sometimes

01 - I Long To See My Home-Yellow River
02 - Sometimes
03 - Love Works
04 - Like Love'S Brand New
05 - Now I Know How It Feels
06 - She Took It Too Well
07 - I'M Glad I'Ve Got Someone
08 - Love Is Approaching
09 - I'D Do It Again
10 - Wide Open Spaces
11 - Tell Me Something I Don'T Know
12 - It'S The Thought That Counts
13 - You Are My Need

Download

1 comment:

  1. Links are dead:( can you re-up Thanks Ed

    ReplyDelete

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails