កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 310-320

RHM CD Vol. 320

Tevada Soay Sach Treay Singer : Rin Saveth, Preap Sovath, Pich Sophea, Hem Sivon. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tevada Soay Sach Treay Singer : Veacha, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
02. Preah Meh Preah Ouv Singer : Saveth, Sivon
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
03. Sronos Pleang Kok Khe Singer : Rin Saveth
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
04. Kantrem Mum Oun Singer : Sovath,Sokhim
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
05. Madizon Chhnam Tmei Singer : Preap Sovath
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
06. Tek Dok Dan Ko Singer : Saveth, Nisa
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
07. Than Sour Chhnam Tmei Singer : Saveth, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
08. Sralanh Teh Bong Singer : Pich Sophea
Lyric : Hun Heng / Composer : Mam Sokunthea
09. Kherng Oun Chhnam Nes Singer : Veacha, Pichenda
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
10. Bonn Chol Chhnas Tmei Bropey Ney Khmer Singer : Hem Sivon
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
11. Hing Kromom Derm Chhnam Singer : Saveth, Sokhim
Lyric : Hun Heng / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 319
Kiss Me Singer : Chhet Sovan Panha, Sok Raksa, Pich Sophea, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. KISS ME Singer : Sophea, BIG
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Or Singer : Midada, SDEY, BIG
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
03. Chher Chab Dol Kompul Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
04. Kbeh Kay Chngay Chet Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
05. Tek Pnek Bek Khjeay Singer : Sok Raksa
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
06. Monus Doch Bong Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
07. Nisay Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
08. Yum Oyy Lech Kloun Singer : Pich Sophea
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Sum Lea Mun Oun Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Kom Dak Tos Doy Ka Sum Bek Singer : Sok Raksa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 318
Mles, Midada - Nisa - BayyarethSinger : Sokun Nisa, Midada-BIG, Nob Bayarith, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Krann Te Sralang Het Avey Pibak Mles? Singer : Sokun Nisa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
02. Tos Yang Na Nov Te Men Sa Orb Bong Singer : Sokun Nisa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Ah So Neang! Singer : Midada-BIG
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
04. Don't Know Why Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
05. Boros Lok Phkay Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
06. Srok Tek Pnek Pel Kampung Nhor Nhem Singer : Sokun Nisa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
07. Janh Own Trong Bong Men Ches Kboth Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
08. Aram Kboth Sor Se Ler Mok Singer : Sokun Nisa
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Chhob Niyeay Tha Sralang Bong Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
10. Het Avey? Singer : Nob Bayarith
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 317
Tho Chet( Cartoon Moodiness )Singer : Nob Bayarith, Chhet Sovan Panha, Pich Sophea, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Thor Chet Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Steab Besdong Sin Mun Nwng Bek Knea Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
03. Own Nham Burger Bong Nham Brohok Singer : Midada,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
04. Kob Chet Kboth Krom Thora Ney Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
05. Kom Kleat Chhngay Pi Bong Singer : Sapoun Midada
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
06. Min Yum Mok Bong Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Neary Lnger Smos Sneh Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
08. Khom Huong Heng Singer : Pich Sophea
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
09. Sabbay Rer Chher Jab Koh Dem Bey Own Singer : Nob Bayarith
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
10. Don't U Believe Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 316Tngai Bakk Ro Seal( Real Rock )Singer : Preap Sovath. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tngai Bak Ro Seal Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
02. Sro Ngeh Sreh Kjom Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
03. Kloy SNEh Knang Krobey Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
04. Machas Sneh Sreh Own Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
05. Leng Chet Min Ban Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
06. Srek Kum Ream Chet Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
07. Mom Meas Sneh Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
08. Yob Nes Yob Sa Ek Singer : Preap Sovath
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
09. Kam Los Ah Ja Kanha Ye Ye Singer : Sovath,Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Broyatt Chhmar Kham Keng Singer : Preap Sovath
Lyric : Sum Sareoun / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.comRHM CD Vol. 315

Lor Leam singer : Meng Keo Pich Chenda. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Lor Leam Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
02. Tek Pnek Leng Sou Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
03. Pel Chher Jab Min Ach Nov Kbeh Bong Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
04. Phkab Chet Bit Sneh Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
05. Tngai Mun Tngai Nes Tngai Kroy Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
06. Jung Jeng Besdong Kmean Yut Te Thor Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Natt Chuob Tik Pnek Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
08. Jam Bong Skov Chet Skov Sneh Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
09. Kmean Smos Sombey Bantich Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
10. Katt Besdong Jun Bong Singer : Meng Keo Pich Chenda
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 314
Tha Tha! Tver Tver!( GO HOME )Singer : Preap Sovath. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Tha Tha! Tver Tver! Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Go Home Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
03. Nak Janh Trov Merl Ther Kluon Eng Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
04. Sneh Huos Ti Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
05. Tik Ho Krom Besdong Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
06. Komdav Ney Chet Trojak Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
07. Jab Mek Dak Bat Dai Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
08. Kay Vikar Ney Tngorn Singer : Preap Sovath
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
09. Chivit Del Ett Sangkhem Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Jong Kroy Ney Kar Chher Jab Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Soung Phutrea
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 313
Kampoul Bro( Comedy Dance )Singer : Pich Sophea, Sok Raksa, Sapoun Midada, Chhet Sovan Panha. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Kampuol Bro Singer : Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
02. Uot Men Merl Singer : Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
03. Mean Bong Krob Kran Singer : Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
04. Kamjai Chet Sneh Bong Singer : Pich Sophea
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
05. Cheat Kroy Men Jang Kert Chea Bros Singer : Sok Raksa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
06. Sambath Trem Chet Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
07. Srok Tik Pnek Penh Doy Banh Ha Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
08. Chet Muoy Sralang Chet Muoy Sangkhim Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
09. Vong Veng Sneh Khnong Moha Sa Kor Singer : Sok Raksa
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Nhong Sarin
10. Bong Chea Mor Pheap Sneh Own Singer : Pich Sophea
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
ទាញបទចំរៀង Download
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol.312
Oah! Sneh Meas Bong( Everlasting )Singer : Preap Sovath, Rin Saveth. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Oah! Sneh Meas Bong Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
02. Phab Samnang Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
03. La Mom Hery Na Srey Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
04. Sranos Pleang Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
05. Phum Wat Kampheng Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
06. Batt Oun Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
07. Jam Ral Tngai Lech Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
08. Kampung Thum Chum Rum Chet Singer : Rin Saveth
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
09. Lor Lok Nhi Chhmol Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
10. Tep Thyda Khnong Sobin Singer : Preap Sovath
Lyric : Classic / Composer : Mam Sokunthea
ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 311
Merry X'Mas( Jingle Bells )Singer : Preap Sovath, Chhet Sovan Panha, Sapoun Midada, Rin Saveth, Sok Raksa, Nob Bayarith. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Merry X'Mas Singer : Sovath,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
02. Christmas Batt Sneh Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Happy X'mas Day Singer : Sovath,Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
04. Kom Ha Tov Buos Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
05. Tob Chit Men Chhnas Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
06. Ram Thoung Bas Chuob Sneh Singer : Rin Saveth
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Merl Oay Cheak Sem Nheak Chi Jerm Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
08. Sneh Seor Seor Singer : Sok Raksa
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Nhong Sarin
09. Bott Pleng Samrab Nak Singer : Nob Bayarith
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Soung Phutrea
10. Set They Sneh Singer : Sapoun Midada
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
music4khmer.blogspot.com

RHM CD Vol. 310
Srok Tik Pnek Min Men Kmean Banha Tee!( Guitarist In Tears )Singer : Chhet Sovan Panha, Sapoun Midada. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Because I Love U Singer : Bayarith,Sophea
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Mam Sokunthea
02. Srok Tik Pnek Min Men Kmean Banh Ha Te Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Rer Own Kuo Chak Jenh Doay Sngat Sngat Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Ben David
04. Yob Jrov Batt Sneh Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Mam Sokunthea
05. Besdong Chuoy Besdong Singer : Midada,Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
06. Besdong Rerng Ros Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
07. Jam Tuos Own Chea Avey? Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
08. Kampung Jam Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
09. Chha Et Chha Orn Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
10. Chab Tek Kok Samrok Tek Pnek Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sok Chom Nor / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
music4khmer.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails